Usługi - 360670-2020

Submission deadline has been amended by:  399749-2020
31/07/2020    S147

Dania-Kopenhaga: Wsparcie specjalistyczne w zakresie komunikacji, podnoszenia świadomości i pomocy technicznej dla użytkowników w związku z wdrażaniem usługi programu Copernicus dotyczącej koordynacji danych przekrojowych in situ

2020/S 147-360670

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Środowiska
Adres pocztowy: Kongens Nytorv 6
Miejscowość: Copenhagen K
Kod NUTS: DK011 Byen København
Kod pocztowy: 1050 K
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.eea.europa.eu

Adres profilu nabywcy: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6901
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6901
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wsparcie specjalistyczne w zakresie komunikacji, podnoszenia świadomości i pomocy technicznej dla użytkowników w związku z wdrażaniem usługi programu Copernicus dotyczącej koordynacji danych przekrojowych in situ

Numer referencyjny: EEA/DIS/R0/20/005
II.1.2)Główny kod CPV
79410000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest komunikacja, zwiększanie świadomości i działania w zakresie absorpcji przez użytkowników w celu wsparcia wdrażania przez EEA usługi monitorowania terenu programu Copernicus i koordynacji danych przekrojowych in situ w komponencie programu Copernicus. Agencja zamierza zamówić usługi doradcze świadczone głównie na miejscu (w siedzibie EEA) i w ograniczonym zakresie na zewnątrz (w siedzibie wykonawcy lub w innych miejscach). Wykonawca będzie świadczył usługi doradcze i usługi dotyczące głównych obszarów dostosowanej komunikacji, podnoszenia świadomości i absorpcji przez użytkowników w celu poprawy widoczności, rozpoznawalności, absorpcji i oddziaływania usług monitorowania terenu programu Copernicus EEA oraz usługi koordynacji danych in situ i innych produktów w obrębie kluczowych społeczności użytkowników. Od ekspertów wewnętrznych wymaga się codziennej współpracy z zespołami programu Copernicus i komunikacyjnymi EEA.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK011 Byen København
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Usługi będą świadczone w siedzibie EEA w Kopenhadze (na miejscu) lub w siedzibie wykonawcy (na zewnątrz), zależnie od wymogów określonych w umowie szczegółowej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jak określono w pkt 1.3 i 1.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Z wykonawcami sklasyfikowanymi na pierwszym i drugim miejscu zostanie zawarta umowa ramowa o usługi na początkowy okres 24 miesięcy, począwszy od daty podpisania umowy przez obie strony, z możliwością maksymalnie 2-krotnego wznowienia, każdorazowo na okres 12 miesięcy.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Copernicus – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 377/2014 z dnia 3.4.2014 (Dz.U. L122 z 24 kwietnia 2014 r., s. 44).

II.2.14)Informacje dodatkowe

W ciągu 3 lat od wejścia w życie umowy ramowej o usługi EEA zastrzega sobie prawo do skorzystania z możliwości przeprowadzenia procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu na nowe usługi z przyszłym wykonawcą, z którym podpisano umowę ramową o usługi poszczególnych części, zgodnie z pkt 11.1 lit. e) załącznika I do rozporządzenia finansowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w pkt 2.1.1 i 2.2.1 specyfikacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Jak określono w pkt 1.4 i 1.8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 2
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

W siedzibie EEA, Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia mogą uczestniczyć przedstawiciele oferentów (1 przedstawiciel każdego oferenta). O zamiarze uczestnictwa należy z wyprzedzeniem powiadomić Dział Zamówień EEA najpóźniej do 28 sierpnia 2020 r. (16.00 UTC + 2) pocztą elektroniczną na adres: procurement@eea.europa.eu

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Adres internetowy: https://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062

Adres internetowy: https://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie można wnieść do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej (data wpływu) lub, w przypadku braku takiego zawiadomienia, od dnia zapoznania się z daną informacją przez zainteresowaną osobę.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 5-4303-2100

Adres internetowy: https://curia.europa.eu

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2020