Servicii - 360909-2019

01/08/2019    S147    Comisia Europeană - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

Finlanda-Helsinki: Servicii de asistență pentru evenimentul Experiența Europa și spațiul public european din Helsinki — PO/2019-06/HEL

2019/S 147-360909

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General Communication, EC Representation in Finland, Helsinki — PO/2019-06/HEL
Adresă: Malminkatu, 16
Localitate: Helsinki
Cod NUTS: FI1B Helsinki-Uusimaa
Cod poștal: 00100
Țară: Finlanda
Persoană de contact: Mr Mika Somppi
E-mail: COMM-REP-FI-TENDER@ec.europa.eu
Telefon: +358 96226544

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: https://ec.europa.eu/finland/home_fi

Adresa profilului cumpărătorului: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-communication_en

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de asistență pentru evenimentul Experiența Europa și spațiul public european din Helsinki — PO/2019-06/HEL

Număr de referinţă: PO/2019-06/HEL
II.1.2)Cod CPV principal
79414000 Servicii de consultanţă în gestionarea resurselor umane
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

În cadrul activităților sale de informare și comunicare, Reprezentanța Comisiei Europene și Biroul de legătură al Parlamentului European din Finlanda caută servicii de asistență pentru evenimentul comun Experiența Europa, în cadrul Bibliotecii Centrale Oodi și Spațiul public european din Casa Europa din Helsinki.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 264 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Locul principal de executare:

Experiența Europa în Biblioteca Centrală Oodi și Spațiul Public European din Casa Europa din Helsinki

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Experiența Europa este un loc de interacțiune și dezbatere pentru europenii din toate generațiile și din toate mediile, pentru a-și aprofunda cunoștințele despre istoria recentă și, astfel, a înțelege mai bine dezvoltarea Europei în general și, în special, a Uniunii Europene. Obiectivul este de a sensibiliza diverse categorii de public țintă cu privire la activitatea instituțiilor UE și la politicile europene și la impactul acestora atât asupra vieții noastre de zi cu zi, cât și asupra nivelului internațional. Aceasta aduce la viață conceptul unui loc deschis tuturor cetățenilor și proiectează o imagine puternică a Europei și a integrării europene în sfera culturală și urbană din Helsinki.

Experiența Europa oferă vizitatorilor posibilitatea de a obține informații și experiențe privind UE în primul rând prin instrumente multimedia, oferind o vizită interactivă, multilingvă și audio-ghidată. Personalul contractantului va ghida vizitatorii în mod practic.

Spațiul public european reprezintă hub-uri de comunicare operate în comun de Birourile de legătură ale Parlamentului European și de reprezentanțele Comisiei. Toate activitățile sunt planificate și desfășurate în strânsă cooperare între Reprezentanțele și Birourile de legătură ale Parlamentului European. Spațiul public european din Helsinki a fost deschis în 2010 și este situat în „Voimatalo”, Malminkatu 16. În 2019, Spațiul Public European din Helsinki sărbătorește al 9-lea an de activitate.

Programul Spațiului Public European conține activități care vizează atât tinerii, cât și publicul larg. În plus, spațiul public european funcționează ca un loc de întâlnire pentru evenimentele care promovează valorile UE. Bazându-se pe experiența anilor precedenți, activitățile culturale reprezintă o modalitate excelentă de a ajunge la noi categorii de public.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 264 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 12
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul se reînnoiește automat de 3 ori, de fiecare dată pentru o perioadă de 12 luni, cu excepția cazului în care una dintre părți primește o notificare oficială în care se specifică contrariul, cu cel puțin trei luni înainte de încheierea perioadei în curs. Reînnoirea nu modifică sau amână obligațiile existente.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.12)Informaţii privind cataloagele electronice
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Contractul intră în vigoare la data la care ultima parte îl semnează.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Conform caietului de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.5)Informații privind contractele rezervate
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3)

III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.4)Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 11/09/2019
Ora locală: 23:59
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 6 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 13/09/2019
Ora locală: 11:00
Locul:

A se vedea I.1)

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Maximum 2 reprezentanți din partea fiecărui ofertant și reprezentanți ai autorităților contractante.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Toate documentele aferente acestei licitații, inclusiv toate informațiile suplimentare de pe parcursul procedurii, sunt publicate la următoarea adresă de Internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5238

Ofertanții trebuie să consulte acest site în mod regulat, deoarece se pot publica informații suplimentare în orice moment pe parcursul procedurii.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Adresă internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/07/2019