Dostawy - 360965-2020

Submission deadline has been amended by:  403878-2020
31/07/2020    S147

Polska-Łódź: Sprzęt związany z komputerami

2020/S 147-360965

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Kopcińskiego 22
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 90-153
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul.Kopcińskiego 22
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
Tel.: +48 426776824
Faks: +48 426789952

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.barlicki.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/barlicki
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczn …

Numer referencyjny: 2/ZP/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30230000 Sprzęt związany z komputerami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o wymogach został określony w załącznikach nr 1, 1A do SIWZ, stanowiącymi jej integralną część.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 997 155.60 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
48820000 Serwery
48780000 Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w celu szczegółowym 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych w ramach II osi priorytetowej E-administracja i otwarty rząd programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, w ramach działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w perspektywie finansowej na lata 2014–2020 w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o wymogach został określony w załącznikach nr 1, 1A do SIWZ, stanowiącymi jej integralną część.

3. Ilości zamawianego sprzętu informatycznego/oprogramowania/licencji są następujące:

1) komputer – 120 szt.;

2) licencje na system operacyjny dla komputera – 120 szt.;

3) licencje dostępowe – 120 szt.;

4) pakiet biurowy – 120 szt.;

5) serwer bazodanowy – 2 szt.;

6) licencja na system operacyjny serwera BD – 2 komplety;

7) oprogramowanie bazodanowe – 2 szt.;

8) serwer aplikacyjny – 2 szt.;

9) licencje na system operacyjny serwera aplikacyjnego – 2 komplety;

10) oprogramowanie wirtualizacyjne – 1 szt.;

11) macierz dyskowa – 1 szt.

4. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

5. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pełne informacje zawarto w SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Warunki gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 997 155.60 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0092/18-00 o dofinansowaniu projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 oś priorytetowa nr 2 „E-admnistracja i otwarty rząd” działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli dostarczy dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 8 do SIWZ);

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SIWZ);

c) autoryzacja Wykonawcy przez producentów oferowanych urządzeń;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

i. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej dwie dostawy sprzętu informatycznego na kwotę nie mniejszą niż 450 000 PLN brutto, w tym co najmniej zestawy komputerowe lub serwery lub macierze oraz posiada autoryzację producentów oferowanych urządzeń.

ii. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia wskaże co najmniej następującą osobę: ekspert ds. infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) – 1 osoba, spełniająca następujący warunek: w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w co najmniej 2 projektach informatycznych (przez okres nie krótszy niż 2 miesiące w każdym z projektów) o wartości co najmniej 450 000 PLN brutto każdy, w których był odpowiedzialny za instalację i konfigurację infrastruktury techniczno-systemowej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy (w tym zmiany treści umów) zostały szczegółowo określone we wzorach umów, który stanowią załącznik 6 i 7 do dokumentacji przetargowej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 01/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, POLSKA, pok. 208, II piętro w budynku administracyjnym

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty:

1) zaakceptowane przez Wykonawcę załączniki 1 i 1A do SIWZ (OPZ);

2) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

3) wypełniony formularz cenowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;

4) oświadczenie – jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ;

5) potwierdzenie wniesienia wadium;

6) pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeżeli jest wymagane (szczegółowe wymogi w SIWZ);

7) oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy (szczegółowe wymogi w SIWZ).

B1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta nie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000,00 PLN słownie (dziesięć tysięcy zł 0/100).

2. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w BGK S.A. nr: 09 1130 1163 0014 7138 1320 0001 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu 2/ZP/2020 dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi w ramach projektu „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”

3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji: Wadium powinno być wniesione za pośrednictwem platformy zakupowej. Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia przez gwaranta, tj. wystawcę gwarancji / poręczenia i musi obejmować cały okres związania ofertą.

W przypadku braku możliwości wniesienia wadium w tej formie, Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w formie oryginalnego dokumentu gwarancji / poręczenia. Oryginał gwarancji / poręczenia powinien być dostarczony przez upływem terminu składania ofert w kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres: „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Dział Zamówień Publicznych, budynek administracyjny, II piętro, pokój nr 208.” oraz opisana: „Wadium – 2/ZP/2020 dostawa i instalacja sprzętu informatycznego dla SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im. N. Barlickiego UM w Łodzi (...)

C1. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń / dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia i dotyczących sprzętu (wskazane w OPZ):

1) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

3) inne dokumenty/oświadczenia wskazane w rozdziale VI SIWZ pkt 4 lit C, M, N.

D. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej tj. platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm.). Terminy na składanie odwołań są wskazane w art 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/07/2020