Usługi - 360978-2018

18/08/2018    S158

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące makroekonomii w unii energetycznej

2018/S 158-360978

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Directorate-General for Energy
Adres pocztowy: Rue de Mot 24
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Francesco Ferioli
E-mail: ENER-MODELLING-TENDER@ec.europa.eu
Tel.: +32 2-29-86342
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/energy/index_en.htm
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3872
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie dotyczące makroekonomii w unii energetycznej

Numer referencyjny: ENER A4-2018-474
II.1.2)Główny kod CPV
73210000 Usługi doradcze w zakresie badań
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem jest lepsze zrozumienie interakcji między makroekonomią a sektorem energetycznym – i w szerszym ujęciu – sektorem zielonej gospodarki oraz politykami unijnymi i krajowymi.

Badanie ma bazować na istniejących modelach, dostępnych narzędziach i metodach, które zostaną rozwinięte w otwarty i przejrzysty sposób w celu zbadania makroekonomicznych implikacji polityki dotyczącej energii.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Opis zamówienia:

Prace będą polegały na przeprowadzeniu na rzecz DG ENER badań i analiz dotyczących interakcji między tendencjami w makroekonomii a politykami dotyczącymi energii. Zakres prac obejmie 6 zadań:

— analiza wsteczna i analiza prospektywna wpływu przejścia na czystą energię,

— kontekst unii energetycznej innych tendencji makroekonomicznych,

— analiza podatkowych i związanych z podatkami skutków przejścia na czystą energię,

— analiza istniejących podejść do podejmowania wyzwania związanego z finansowaniem transformacji sektora energetycznego,

— społeczny wymiar przejścia na czystą energię,

— makroekonomiczne implikacje transformacji makroekonomicznej na poziomie regionalnym i sektorowym.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2018
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Directorate-General for Energy, Rue De Mot 24, DM 24, office 07/13, 1040 Brussels, BELGIA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

przedstawiciele oferentów (maksymalnie 1 przedstawiciel każdego oferenta)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2018