Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate

Bunuri - 362163-2014

Afișează vizualizare compactă

24/10/2014    S205

Belgia-Bruxelles: Furnizare şi înlocuire de ventiloconvectoare

2014/S 205-362163

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Comisia Europeană
Adresă: CSM 1 05/43
Localitate: Bruxelles
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Bruxelles
În atenția: OIB.DR.2 Finanţe şi achiziţii publice
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://ec.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Acces electronic la informații: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=647

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare şi înlocuire de ventiloconvectoare în clădirea L130, rue de la Loi 130, 1040 Bruxelles.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Regiunea Bruxelles-Capitală.

Cod NUTS BE BELGIQUE-BELGIË

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Acest contract are ca obiect furnizarea şi înlocuirea de ventiloconvectoare, precum şi lucrările conexe, în clădirea L130, rue de la Loi 130, 1040 Bruxelles.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

39715200 Echipament de încălzire, 39715000 Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrală; echipament pentru instalaţii de apă şi canalizare, 42512000 Instalaţii de climatizare, 42512300 Unităţi de climatizare

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Contractul vizează achiziţionarea a 1 967 de ventiloconvectoare.
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
Contractul se reînnoiește: nu
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Plata la 30 de zile, conform dispoziţiilor din proiectul de contract anexat la caietul de sarcini.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Fiecare membru al grupului trebuie să respecte individual criteriile de neexcludere. Grupul ca întreg trebuie să respecte criteriile de selecţie (a se vedea punctele III.2.2 şi III.2.3), iar diferiţii membri ai respectivului grup vor fi responsabili individual şi solidar pentru executarea contractului.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: ofertantul trebuie să anexeze formularul de identificare din anexa 1.1 la caietul de sarcini.
Ofertantul trebuie să anexeze un document justificativ în care să specifice numele ţării în care candidatul îşi are sediul central sau domiciliul, conform legislaţiei din ţara sa de reşedinţă.

Ofertantul trebuie să anexeze o declaraţie pe propria răspundere, semnată şi datată în mod corespunzător, în care să specifice faptul că nu se găseşte în niciuna dintre situaţiile de excludere de la participarea la un contract atribuit de Uniunea Europeană. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să reproducă în întregime modelul publicat pe pagina următoare: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

NB: ofertantul câştigător trebuie să furnizeze, sub rezerva excluderii, următoarele documente justificative pentru a susţine declaraţia pe propria răspundere, înainte de semnarea contractului:
— un extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, care să ateste faptul că acesta nu se află în stare de faliment sau nu face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, nu a încheiat concordate, nu şi-a suspendat activitatea economică sau nu face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
— un extras recent din cazierul judiciar sau, în lipsa acestuia, un document echivalent emis recent de o autoritate judiciară sau administrativă competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, care atestă faptul că acesta nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională sau nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii;
— un certificat recent emis de o autoritate competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, care să ateste faptul că acesta şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale;
— un certificat recent emis de o autoritate competentă din ţara în care este stabilit ofertantul, care să ateste faptul că acesta şi-a îndeplinit obligaţiile de achitare a impozitelor (taxe directe şi TVA), în conformitate cu prevederile legale din ţara respectivă.
În cazul în care ţara în cauză nu emite astfel de documente sau certificate, acestea pot fi înlocuite cu o declaraţie sub jurământ sau, în lipsă, cu o declaraţie pe propria răspundere făcută de ofertant în faţa unei autorităţi judiciare sau administrative, a unui notar sau a unui organism profesional calificat din ţara respectivă.
NB: în cazul în care li se va atribui contractul, grupurile trebuie să furnizeze declaraţia pe propria răspundere împreună cu documentele şi informaţiile justificative pentru fiecare membru în parte.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: — copie după situaţiile financiare (bilanţuri şi conturi de exploatare) pentru ultimele 3 exerciţii financiare, indicând profitul anual înainte de impozitare. În cazul în care, dintr-un motiv întemeiat, ofertantul se află în imposibilitatea de a le furniza, acesta trebuie să includă o declaraţie privind profiturile anuale brute din ultimii 3 ani. În cazul în care situaţiile financiare sau declaraţia indică un profit mediu negativ pe parcursul ultimilor 3 ani, ofertantul trebuie să furnizeze un alt document care să ateste capacitatea sa financiară şi economică, precum o garanţie corespunzătoare din partea unei terţe părţi (de exemplu, compania-mamă), declaraţii din partea auditorilor, experţilor contabili sau documente echivalente.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): — o cifră de afaceri anuală specifică de minimum 5 000 000 EUR în domeniul instalării, înlocuirii sau întreţinerii de echipamente terminale IVC (ventiloconductoare, calorifere, convectoare, aparate de climatizare etc.) pentru ultimele 3 exerciţii financiare.
III.2.3)Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
— o listă a principalelor lucrări executate pe parcursul ultimilor 3 ani în domeniul instalării, înlocuirii sau întreţinerii de echipamente terminale IVC, indicând valorile, datele şi datele exacte ale beneficiarilor implicaţi. Certificate de bună executare din partea clienţilor pot fi solicitate de Comisia Europeană.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
— minimum 500 de echipamente terminale IVC (ventiloconductoare, calorifere, convectoare, aparate de climatizare etc.) instalare pe parcursul ultimilor 3 ani la 1 sau mai multe locaţii.
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
OIB.DR.2/PO/2014/073/637.
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
8.12.2014 - 17:30
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
Orice limbă oficială a UE
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 15.12.2014 - 10:00

Locul:

Oficiul pentru Infrastructură şi Logistică – Bruxelles, clădirea CSM 1, cours Saint-Michel 23, intrarea prin rue Père de Deken, 1040 Bruxelles, BELGIA.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: La şedinţa de deschidere a ofertelor poate participa 1 reprezentant autorizat în mod corespunzător din partea fiecărui ofertant [trebuie prezentat(ă) un paşaport sau o carte de identitate]. Ofertanţii care doresc să participe trebuie să informeze Unitatea OIB DR.2 Finanţe şi achiziţii publice, în scris, cel mai târziu cu 2 zile lucrătoare înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor (a se vedea detaliile furnizate la punctul I.1).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare

Caietul de sarcini şi documentele suplimentare (inclusiv întrebări şi răspunsuri) vor fi disponibile la următoarea adresă de internet: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=647

1) Părţile interesate sunt invitate să se înregistreze prin intermediul site-ului. Acestea vor fi apoi informate prin sistemul de achiziţii publice online cu privire la eventualele actualizări disponibile pentru această invitaţie la licitaţie. Părţile care nu sunt înregistrate pe site sunt invitate să consulte site-ul cu regularitate. Comisia nu poate fi considerată responsabilă în cazul în care ofertanţii nu iau cunoştinţă de orice informaţie suplimentară cu privire la această invitaţie la licitaţie publicată pe site.
Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile contractuale, reînnoirile contractului, condiţiile de participare, nivelurile minime ale capacităţilor solicitate, volumul total estimat al contractului etc. pot fi găsite în caietul de sarcini disponibil pe site-ul sus-menţionat. Nu va fi emisă nicio versiune pe suport de hârtie. Certificat EMAS din 2005, OIB adoptă o atitudine ecologică. EMAS este sistemul de management de mediu şi audit, un instrument voluntar al UE, utilizat de organizaţii în vederea îmbunătăţirii rezultatelor în materie de protecţie a mediului.
2) Agenţiile executive pot fi incluse în contract în calitate de autorităţi contractante (în limita a 10 % din valoarea totală a contractului şi pentru toate agenţiile executive în ansamblu) în cazul în care, pe parcursul procedurii, respectivele agenţii nu erau încă înfiinţate în mod oficial sau în curs de înfiinţare şi, în consecinţă, nu a putut fi specificată nicio denumire în documentele invitaţiei la licitaţie.

3) Pentru informaţii suplimentare privind participarea la invitaţii la licitaţie şi derularea procedurilor de achiziţii publice la OIB, a se consulta „Ghidul pentru ofertanţi” şi broşura „Comisia Europeană, partenerul dumneavoastră de afaceri” accesibile prin intermediul următorului link: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

4) Ofertantului câştigător i se va solicita să execute lucrările numai în afara programului de lucru. În cadrul ofertei trebuie să se ia în considerare această constrângere orară.
5) Este prevăzută o vizită pe teren obligatorie.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Tribunalul Uniunii Europene
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxemburg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoştinţă de actul respectiv. O plângere adresată Ombudsmanului European nu suspendă această perioadă şi nu deschide o nouă perioadă pentru utilizarea căilor de atac.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
14.10.2014