Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 363088-2020

03/08/2020    S148

Polska-Myślenice: Urządzenia komputerowe

2020/S 148-363088

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 123-301200)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Myślenicki, Starostwo Powiatowe w Myślenicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 35155493300000
Adres pocztowy: ul. Mikołaja Reja 13
Miejscowość: Myślenice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Manterys-Skawińska, Krzysztof Zachura
E-mail: starostwo@myslenicki.pl
Tel.: +48 122749740
Faks: +48 122749742
Adresy internetowe:
Główny adres: www.myslenicki.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania

Numer referencyjny: 272.4.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia komputerowego do siedziby Starostwa Powiatowego w Myślenicach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pozostałe szczegóły w SIWZ

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 123-301200

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/08/2020
Czas lokalny: 09:15
Powinno być:
Data: 14/08/2020
Czas lokalny: 09:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: