Site-ul TED este gata pentru utilizarea formularelor electronice eForms de pe 2.11.2022. Funcția de căutare s-a schimbat: vă rugăm să vă adaptați căutările expert predefinite. Aflați care sunt modificările pe pagina de actualități și pe paginile de ajutor actualizate.

Servicii - 363150-2019

02/08/2019    S148

Belgia-Bruxelles: Studiu privind simplificarea etichetării și utilizarea instrumentelor IT pentru comunicarea informațiilor privind pericolele și siguranța chimicalelor, precum și utilizarea instrucțiunilor pentru consumatori

2019/S 148-363150

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate D: Consumer, Environmental and Health Technologies
Adresă: BREY 12/088
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Cod poștal: B-1049
Țară: Belgia
E-mail: grow-dir-d-financial-team@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/growth/
Adresa profilului cumpărătorului: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5024
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5024
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Studiu privind simplificarea etichetării și utilizarea instrumentelor IT pentru comunicarea informațiilor privind pericolele și siguranța chimicalelor, precum și utilizarea instrucțiunilor pentru consumatori

Număr de referinţă: 750/PP/GRO/IMA/19/1131/10774
II.1.2)Cod CPV principal
79400000 Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Studiul este o verificare a adecvării legislației celei mai relevante privind produsele chimice (cu excepția REACH) și evaluarea regulamentului privind detergenții. Aceste 2 evaluări oferă o verificare cuprinzătoare a performanței legislației UE privind substanțele chimice în lumina obiectivelor legislației privind protecția sănătății umane și a mediului, asigurând funcționarea eficientă a pieței unice și creșterea competitivității și inovării.

Obiectivul principal al acestui studiu este de a identifica opțiunile adecvate privind politica :

1) să simplifice și să raționalizeze cerințele de etichetare existente în Regulamentul CLP și în legislația referitoare la CLP, și anume legislația specifică sectorului și produsului care are legături verticale sau orizontale cu Regulamentul CLP; și

2) Utilizarea optimă a instrumentelor digitale pentru comunicarea informațiilor privind pericolele și siguranța, precum și a instrucțiunilor de utilizare pentru consumatori.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79410000 Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Locul principal de executare:

Locul de executare a sarcinilor va fi sediul contractantului sau orice alt loc indicat în ofertă, cu excepția sediului Comisiei.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Contract de servicii privind un studiu. Studiul este o verificare a adecvării legislației celei mai relevante privind produsele chimice (cu excepția REACH) și evaluarea regulamentului privind detergenții. Aceste 2 evaluări oferă o verificare cuprinzătoare a performanței legislației UE privind substanțele chimice în lumina obiectivelor legislației privind protecția sănătății umane și a mediului, asigurând funcționarea eficientă a pieței unice și creșterea competitivității și inovării.

Obiectivul principal al acestui studiu este de a identifica opțiunile adecvate privind politica :

1) să simplifice și să raționalizeze cerințele de etichetare existente în Regulamentul CLP și în legislația referitoare la CLP, și anume legislația specifică sectorului și produsului care are legături verticale sau orizontale cu Regulamentul CLP; și

2) Utilizarea optimă a instrumentelor digitale pentru comunicarea informațiilor privind pericolele și siguranța, precum și a instrucțiunilor de utilizare pentru consumatori.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 15
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție menționate în dosarul achiziției.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Criteriile de selecție menționate în dosarul achiziției.

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 23/09/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/09/2019
Ora locală: 11:30
Locul:

Avenue d'Auderghem 45, B-1049, Brussels, BELGIUM.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Companiile care doresc să participe trebuie să își anunțe intenția prin trimiterea unui e-mail, cu cel puțin 48 de ore în prealabil, la adresa specificată la punctul 3.2 din invitația la licitație. Această notificare trebuie să fie semnată de un funcționar autorizat al ofertantului și să precizeze numele persoanei care va participa la deschiderea ofertelor în numele ofertantului.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Pentru această licitație, doar transmiterea electronică prin depunere electronică.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

în termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea acestui termen sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/07/2019