Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 363448-2020

03/08/2020    S148

Polska-Ruda Śląska: Usługi sprzątania

2020/S 148-363448

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 6410005514
Adres pocztowy: 1 Maja 218
Miejscowość: Ruda Śląska
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod pocztowy: 41-710
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Dryja – Biuro Utrzymania Zieleni, wew. 138
E-mail: zamowienia@mpgm.com.pl
Tel.: +48 322420133
Faks: +48 322420881
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.mpgm.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://mpgm.com.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpgm.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie nieruchomościami

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących włas...

Numer referencyjny: EE/04/U/PN/2020
II.1.2)Główny kod CPV
90910000 Usługi sprzątania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków nr 1 oraz 2 i 3.

Zamówienie dzieli się na 2 następujące zadania:

— zadanie nr 1 – realizacja przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 1 – dzielnica – Ruda – załącznik nr 1.1.1 oraz nr 1.1.2 do SIWZ,

— zadanie nr 2 – realizacja przedmiotu zamówienia na terenie nieruchomości zlokalizowanych w Rejonie Eksploatacji Budynków nr 2 – dzielnice – Wirek, Bielszowice, Czarny Las oraz Halemba – Rejon Eksploatacji Budynków nr 3 – załącznik nr 1.2.1 oraz nr 1.2.2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 487 387.91 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 1: świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie REB 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90620000 Usługi odśnieżania
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruda Śląska

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków nr 1

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kara umowna / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 250 251.80 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie nr 2: świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie REB 2 i 3

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90911200 Usługi sprzątania budynków
90620000 Usługi odśnieżania
77314100 Usługi w zakresie trawników
77342000 Przycinanie żywopłotów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL229 Gliwicki
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ruda Śląska

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości stanowiących własność lub pozostających w dyspozycji Miasta Ruda Śląska oraz części wspólnych nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, zlokalizowanych w obrębie Rejonów Eksploatacji Budynków Nr 2 i 3

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kara umowna / Waga: 2
Cena - Waga: 98
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 237 136.11 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż:

dla zadania nr 1 i 2 – po 250 000,00 PLN,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje usługę lub usługi, w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia, tj. za wykonanie porównywalnych usług uważa się wykonywanie prac polegających na utrzymaniu terenów zieleni i/lub zieleni w pasach drogowych na kwotę: nie mniejszą niż:

— zadanie nr 1 – 641 000,00 PLN brutto,

— zadanie nr 2 – 700 000,00 PLN brutto.

W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać, na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.

Wykonawca musi wykazać dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym (dysponuje, będzie dysponował lub zostanie mu on udostępniony).

W celu realizacji zamówienia, tj. co najmniej w ilości minimalnej podanej poniżej:

wyszczególnienie – opis, rodzaj jednostek; ilość wymagana:

zadanie:

kosiarka żyłkowa; 6 szt.; 4 szt.;

kosiarka spalinowa; 3 szt.; 2 szt.;

sekator elektryczny/spalinowy do cięcia żywopłotów, krzewów; 3 szt.; 2 szt.;

samochód ciężarowy; 1 szt.; 1 szt.;

szczotka mechaniczna do odśnieżania chodników; 3 szt.; 3 szt.;

urządzenie ssące/zbierające do zbierania liści i innych odpadów; 1 szt.; 1 szt.;

pojazd do mechanicznego usuwania śniegu (pług chodnikowy); 2 szt.; 2 szt.

Uwaga: Wskazana ilość sprzętu podana w tabeli powyżej jest ilością minimalną; faktyczna ilość sprzętu, jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb, tak aby Wykonawca mógł zapewnić właściwe wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu parków, zieleńców, miejskich terenów zieleni i zieleni w pasach drogowych będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zamawiający informuje, iż dodatkowo otwarcie ofert z niniejszego postępowania będzie transmitowane online na stronie internetowej – stosowny link zostanie udostępniony na stronie internetowej w zakładce niniejszego postępowania – nie później niż w dniu poprzedzającym otwarcie ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Rok 2020

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

— zadanie 1 – 10 700,00 PLN,

— zadanie 2 – 11 700,00 PLN.

1.1. Wadium może być wniesione w:

− pieniądzu,

− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

− gwarancjach bankowych,

− gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 04587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/07/2020