Dostawy - 364838-2020

Submission deadline has been amended by:  414752-2020
04/08/2020    S149

Polska-Łódź: Różny sprzęt komputerowy

2020/S 149-364838

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
Adres pocztowy: ul. Legionów 113
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 91-073
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Bodzioch
E-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl
Tel.: +48 426322647
Faks: +48 426325841

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa drukarek, mobilnych komputerów dotykowych oraz sprzętu do EZD

Numer referencyjny: NH.270.11.2020
II.1.2)Główny kod CPV
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drukarek, mobilnych komputerów dotykowych oraz sprzętu do EZD. Zestawienie szacunkowych ilości oraz opis techniczny zawiera załącznik nr 4 i 7 do SIWZ. Podane ilości przedmiotu zamówienia stanowią maksymalne ilości przedmiotu zamówienia, jaką może zamówić Zamawiający i służą do porównania i oceny ofert.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamawiający dopuszcza zawarcie jednej umowy na więcej niż jedna część zamówienia w przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na więcej niż jedną część zamówienia

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy typ 1

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30232100 Drukarki i plotery
30199330 Papier ciągły do drukarek komputerowych
30237280 Akcesoria zasilające
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Nazwa wyrobu J.m. Ilość

A B C

1 Drukarka przenośna, termiczna do mobilnego urządzenia dotykowego szt. 300

Akcesoria dodatkowe do urządzenia z poz.1

1a Ładowarka sieciowa szt. 200

1b Ładowarka samochodowa szt. 200

1c Akumulator szt. 300

1d Kabel RS szt. 300

1e Papier termiczny rolka 10.000

2 Mobilny komputer dotykowy szt. 35

Akcesoria dodatkowe do urządzenia z poz.2

2a Akcesorium umożliwiające ładowanie sieciowe, z możliwością wykorzystania do transmisji danych szt. 300

2b Ładowarka samochodowa szt. 300

2c Ładowarka sieciowa szt. 300

2d Stacja dokująca z port.USB+zasilacz+kabel USB szt. 300

2e Stacja dokująca z port.USB+zasilacz+kabel USB+port Ethernet szt. 200

2f Moduł Ethernet do stacji dokującej szt. 300

2g Rysik do ekranu szt. 300

2h Akumulator szt. 350

2i Nakładka na obudowę zabezp. przed uszkodzeniem wraz z paskiem na rękę szt. 300

2j Szkło lub folia ochronna na ekran szt. 500

2k Kontrakt serwisowy szt. 35

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarto w zał. 6 i 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu dla Części 1 Zamawiający żąda wadium w wysokości: 40 000 PLN. Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy typ 2

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30232100 Drukarki i plotery
30199330 Papier ciągły do drukarek komputerowych
30237280 Akcesoria zasilające
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Nazwa wyrobu J.m. Ilość

A B C

1 Drukarka termiczna do mobilnego urządzenia dotykowego szt. 300

Akcesoria dodatkowe do urządzenia z poz.1

1a Ładowarka sieciowa szt. 350

1b Ładowarka samochodowa szt. 350

1c Akumulator szt. 350

1d Stacja dokująca dla pojedynczej baterii szt. 50

1e Papier termiczny rolka 10.000

2 Mobilny komputer dotykowy szt. 40

Akcesoria dodatkowe do urządzenia z poz.2

2a Nakładka z końcówką USB spełn.rolę ładowarki siec. i samoch. z możliwością wykorzyst. do trans. danych szt. 250

2b Ładowarka sieciowa szt. 300

2c Ładowarka samochodowa szt. 300

2d Stacja dokująca z port.USB i Ethernet +zasilacz+kabel USB szt. 150

2e Akumulator szt. 250

2f Folia lub szkło ochronne na ekran szt. 300

2g Rysik do ekranu szt. 300

2h Pasek na rękę szt. 300

2i Kontrakt serwisowy szt. 40

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarto w zał. 6 i 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu dla Części 2 Zamawiający żąda wadium w wysokości: 45 000 PLN. Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera SIWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy typ 3

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30232100 Drukarki i plotery
30199330 Papier ciągły do drukarek komputerowych
30237280 Akcesoria zasilające
30237200 Akcesoria komputerowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Nazwa wyrobu J.m. Ilość

1 Drukarka termiczna do mobilnego urządzenia dotykowego szt. 200

Akcesoria dodatkowe do urządzenia z poz.1

1a Ładowarka sieciowa szt. 200

1b Ładowarka samochodowa szt. 200

1c Akumulator szt. 250

1d Papier termiczny rolka 10.000

2 Mobilny komputer dotykowy szt. 30

Akcesoria dodatkowe do urządzenia z poz.2

2a Ładowarka sieciowa szt. 150

2b Ładowarka samochodowa szt. 150

2c Stacja dokująca z portami USB, Ethernet i gniazdem ładowania dodatkowej baterii szt. 150

2d Akumulator szt. 200

2e Pasek na rękę szt. 150

2f Folia lub szkło ochronne na ekran szt. 250

2g Rysik do ekranu szt. 200

2h Kontrakt serwisowy szt. 30

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarto w zał. 6 i 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu dla Części 3 Zamawiający żąda wadium w wysokości: 30 000 PLN. Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera SIWZ

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Sprzęt komputerowy typ 4

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30232100 Drukarki i plotery
30216110 Skanery komputerowe
30216130 Czytniki kodu kreskowego
30192300 Taśmy barwiące
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren RP

II.2.4)Opis zamówienia:

Lp Nazwa wyrobu J.m. Ilość

1 Drukarka termotransferowa szt. 200

Akcesoria dodatkowe do urządzenia z poz.1

1a Moduł RS232 szt. 200

1b Moduł Ethernet szt. 200

1c Etykiety szt. 1.000

1d Kasety z woskową taśmą barwiącą szt. 1.000

1e Kasety z żywiczną taśmą barwiącą szt. 1.000

1f Kasety z woskowo żywiczną taśmą barwiącą szt. 1.000

2 Skaner biurowy z podajnikiem arkuszy szt. 200

3. Czytnik kodów kreskowych szt. 200

4. Drukarka-urządzenie wielofunkcyjne szt. 100

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zawarto w zał. 6 i 7 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry techniczne / Waga: 50
Cena - Waga: 50
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

W niniejszym postępowaniu dla Części 4 Zamawiający żąda wadium w wysokości: 35 000 PLN. Szczegółowe informacje dot. wadium zawiera SIWZ

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykaz dokumentów i oświadczeń potwierdzający brak wykluczenia znajduje się w pkt. VI.3 Ogłoszenia – informacje dodatkowe.

Zamawiający odstępuje od wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega możliwość dokonania jako pierwszej czynności oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie,

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. (wzór – Załącznik nr 8)

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa w pkt III.1.3 niniejszego ogłoszenia zostaną spełnione jeżeli spełni je jeden z Wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawach wskazanych w art. 24 ust. 1.

W przypadku powoływania się przez Wykonawcę, celem spełnienia warunku o którym mowa powyżej na wiedzę i doświadczenie zdobytą w trakcie realizacji zamówienia przez grupę Wykonawców (np. konsorcjum), której członkiem był Wykonawca, Zamawiający będzie badał doświadczenie własne Wykonawcy, tzn. realnej faktycznie uzyskane w ramach realizacji zamówienia jako członka konsorcjum.

Wykonawca korzystający z podmiotu udostępniającego swoje zasoby na podstawie art. 22a ustawy jest zobowiązany wykazać iż wskazany podmiot nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawach wskazanych w pkt III.1.1) ogłoszenia.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Treść zobowiązania lub innego dokumentu, o którym mowa powyżej musi określać:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem

d) okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w zakresie doświadczenia:

Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek jeżeli wykażą, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali zamówienie na dostawę/dostawy sprzętu komputerowego o wartości:

— dla części 1 i 2: 900 000 PLN brutto,

— dla części 3 i 4: 700 000 PLN brutto.

Uwaga:

Wykonawcy składający ofertę na więcej niż 1 część mogą wykazać się tym samym doświadczeniem.

Poprzez wartość zamówienia Zamawiający rozumie wartość zawartej umowy pomiędzy Wykonawcą i innym podmiotem lub wartość dostaw łącznych wykonanych na rzecz jednego podmiotu

Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN dla tej waluty podawany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/11/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi, ul. Legionów 113, 91-073 Łódź, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ze względu na ogłoszony stan epidemii oraz ograniczenie przyjmowania w jednostce odwiedzających i interesantów, osoby które zechcą brać udział

W jawnym otwarciu ofert proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu drogą elektroniczną na adres e-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

A. W celu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22, Wykonawca obowiązany jest przesłać razem z ofertą JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

B Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, terminie (nie krótszym niż 10 dni), aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

B.1 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz wskazany w pkt III.1.3) ogłoszenia.

B.2 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 ustawy,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz

Z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ)

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, (wzór – załącznik nr 3 do SIWZ)

B.3 dokument potwierdzający, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego:

Dla części 1,2,3,4

1. wypełniona przez Wykonawcę specyfikacja techniczna – wzór załącznik nr 7 do SIWZ,

2. oświadczenie o spełnieniu wymagań dot. urządzeń – wzór załącznik nr 11 do SIWZ

Dla części 1, 2, 3

1. rekomendacja firmy Google w zakresie systemu operacyjnego potwierdzona oświadczeniem producenta lub prawnego przedstawiciela w Polsce

2. opis zakresu jaki obejmuje pakiet autorstwa producenta oferowanego urządzenia wraz z pisemnym oświadczeniem producenta urządzenia lub jego prawnego przedstawiciela w Polsce o dysponowaniu prawem sprzedaży kontraktów serwisowych przez wykonawcę

Dla części 4

1. rekomendacja modelu czytnika kodów kreskowych przez producenta danego modelu mobilnego komputera dotykowego

1. Z formularzem ofertowym (oryginał) sporządzonym wg. załącznika nr 1 SIWZ, formularzem cenowym – załącznik nr 4, oprócz dokumentów z pkt A należy złożyć:

1) pełnomocnictwo do reprezentowania, o ile ofertę składa pełnomocnik, jeśli nie wynika ono z odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

2) w przypadku składania oferty przez konsorcjum, spółkę cywilną lub osoby fizyczne działające wspólnie należy załączyć do niej oryginał pełnomocnictwa rodzajowego upoważniającego podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub ich reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza w formie wskazanej w SIWZ

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

1.1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.

1.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.1 i 1.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

1.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/07/2020