Usługi - 365827-2022

06/07/2022    S128

Polska-Łupawa: Usługi leśnictwa

2022/S 128-365827

Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łupawa
Krajowy numer identyfikacyjny: 770528325
Adres pocztowy: Łupawa 49
Miejscowość: Łupawa
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-242
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Wiesław Łabenda
E-mail: lupawa@szczecinek.lasy.gov.pl
Tel.: +48 598463546
Faks: +48 598463549
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.lupawa.szczecinek.lasy.gov.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Łupawa w roku 2022

Numer referencyjny: ZG.270.29.2021
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet IV – leśnictwa: Nożyno, Kotowo

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77100000 Usługi rolnicze
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie leśnictw Nożyno, Kotowo.

II.2.4)Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.), obejmujące minn. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, grodzenie upraw, wywóz odpadów. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych zawierają załączniki do SWZ.

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 21/01/2022
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 022-055488

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

Pakiet IV – leśnictwa: Nożyno, Kotowo

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
21/01/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Mateusz Szultka
Krajowy numer identyfikacyjny: 221147798
Miejscowość: Gogolewo
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Marek Płatkowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 770774900
Miejscowość: Gogolewo
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Mieczysław Lis
Krajowy numer identyfikacyjny: 008264247
Miejscowość: Jerzkowice
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Szela Krzysztof
Krajowy numer identyfikacyjny: 771303597
Miejscowość: Baranowo
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Transportowo-Leśne Paweł Głodowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 771555620
Miejscowość: Brzezinka
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Firma Handlowo-Usługowa „Auto-Complex” Paweł Józkowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 220455144
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Andrzej Gostomski
Krajowy numer identyfikacyjny: 771491914
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski
Krajowy numer identyfikacyjny: 771626308
Miejscowość: Pomysk Mały
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Marcin Węsierski
Krajowy numer identyfikacyjny: 365992154
Miejscowość: Pomysk Mały
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Wiesław Węsierski
Krajowy numer identyfikacyjny: 770800968
Miejscowość: Pomysk Mały
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 1 685 092.70 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wartość podana w punkcie 2.4 to wartość netto umowy z dnia jej zawarcia wraz z opcją 20% netto.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.govpl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.govpl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.govpl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji

VII.1)Opis zamówienia po modyfikacjach
VII.1.1)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
VII.1.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
77100000 Usługi rolnicze
90511000 Usługi wywozu odpadów
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
VII.1.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636 Słupski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar administr. Nadl. Łupawa, na terenie leśnictw Nożyno, Kotowo.

VII.1.4)Opis zamówienia:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.), obejmujące minn. prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz usługi rolnicze, grodzenie upraw, wywóz odpadów. Zakres rzeczowy, szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych zawierają załączniki do SWZ.

VII.1.5)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 21/01/2022
Koniec: 31/12/2022
VII.1.6)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 1 695 943.77 PLN
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Mateusz Szultka
Krajowy numer identyfikacyjny: 221147798
Miejscowość: Gogolewo
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Marek Płatkowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 770774900
Miejscowość: Gogolewo
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Mieczysław Lis
Krajowy numer identyfikacyjny: 008264247
Miejscowość: Jerzkowice
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Szela Krzysztof
Krajowy numer identyfikacyjny: 771303597
Miejscowość: Baranowo
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Transportowo-Leśne Paweł Głodowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 771555620
Miejscowość: Brzezinka
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Firma Handlowo-Usługowa „Auto-Complex” Paweł Józkowski
Krajowy numer identyfikacyjny: 220455144
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Andrzej Gostomski
Krajowy numer identyfikacyjny: 771491914
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Marek Węsierski
Krajowy numer identyfikacyjny: 771626308
Miejscowość: Pomysk Mały
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Leśnych Marcin Węsierski
Krajowy numer identyfikacyjny: 365992154
Miejscowość: Pomysk Mały
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.1.7)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Usługi Leśne Wiesław Węsierski
Krajowy numer identyfikacyjny: 770800968
Miejscowość: Pomysk Mały
Kod NUTS: PL636 Słupski
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: nie
VII.2)Informacja o modyfikacjach
VII.2.1)Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):

Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegająca na dopłatach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego – tzw. rekompensata paliwowa związana z gwałtownym wzrostem ceny paliw płynnych wywołanych agresją Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy. Pierwsza zmiana umowy została wprowadzona na okres do 30 kwietnia 2022 r. Druga zmiana umowy wprowadzona była na okres od 1 maja do 30 czerwca 2022 r.

VII.2.2)Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego charakteru tych okoliczności:

W trakcie realizacji Umowy w następstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy, nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw płynnych w stosunku do cen obowiązujących w okresie poprzedzającym postępowanie o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw płynnych nastąpił w wymiarze, którego Zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republikę Ukrainy jako zdarzenie będące przyczyną wzrostu paliw płynnych. Wzrost cen paliw płynnych, o którym powyżej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które należy uwzględnić w kalkulacji ceny i rodzi obiektywną konieczność wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do określonych cen jednostkowych czynności wchodzących w Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotną część kosztu ich realizacji. Zmiana ta nie powoduje zmiany ogólnego charakteru umowy.

VII.2.3)Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 1 411 165.64 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 1 415 094.99 PLN