Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 365952-2021

20/07/2021    S138

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące strategii żywienia zwierząt w celu dywersyfikacji źródeł białka używanych w różnych systemach produkcji żywego inwentarza w UE

2021/S 138-365952

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 126-330064)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI), AGRI.DDG1.C.4 — Monitoring and Evaluation
Adres pocztowy: Rue de Loi 130, Wetstraat 130
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: agri-evaluation@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/agriculture/index_en

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie dotyczące strategii żywienia zwierząt w celu dywersyfikacji źródeł białka używanych w różnych systemach produkcji żywego inwentarza w UE

Numer referencyjny: AGRI/2021/OP/0001
II.1.2)Główny kod CPV
77100000 Usługi rolnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Badanie dotyczące strategii żywienia zwierząt w celu dywersyfikacji źródeł białka używanych w różnych systemach produkcji żywego inwentarza w UE

Ogólnym celem badania jest zapewnienie solidnej i kompleksowej analizy możliwości i ograniczeń dywersyfikacji źródeł pasz, ze szczególnym uwzględnieniem pasz białkowych, w różnych systemach produkcji zwierzęcej w UE.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 126-330064

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Załącznik I, część 1: „Dokumentacja administracyjna”, część 2.2. „Zasady dostępu do zamówień publicznych: kto może złożyć ofertę?” zostały zmienione. Oferentów zachęca się do zapoznania się z nową wersją dokumentacji administracyjnej, zamieszczonej na platformie elektronicznego składania ofert.