Dostawy - 366067-2017

19/09/2017    S179    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Urządzenia komputerowe

2017/S 179-366067

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://sum.edu.pl/zamowienia-publiczne-3
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Numer referencyjny: RZP/PN/129/17
II.1.2)Główny kod CPV
30200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 pakiety:

Pakiet nr 1: PC

komputer AiO 50 szt.

Oprogramowanie 1 50 szt.

Pakiet nr 2: NOTEBOOK

Notebook 1 30 szt.

Notebook 2 20 szt.

Notebook 3 10 szt.

Oprogramowanie 2 60 szt.

Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywna dostawa sprzętu komputerowego w okresie 12 miesięcy, którą należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załącznikach do SIWZ:

1) Formularz Ofertowy;

2) Specyfikacja techniczna;

3) Specyfikacja asortymentowo-cenowa;

4) Wzór umowy wraz z załącznikami.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

PC

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300
48000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowana kamera internetowa, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli (bez przeplotu) / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Klawiatura przewodowa / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Mysz przewodowa przeznaczona zarówno dla osób prawo i leworęcznych / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: W okresie 60 miesięcy od daty zakupu urządzenia, Wykonawca zapewnia możliwość aktualizacji (upgrade) systemu operacyjnego do najnowszej, oficjalnej wersji oprogramowania bez ponoszenia dodatkowych kos / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Proporcja ekranu 16:9 / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Instrukcja obsługi w polskiej wersji językowej / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Dokumentacja techniczna w polskiej wersji językowej / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Oprogramowanie 1 dokumentacja oprogramowania w polskiej wersji językowej / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Oprogramowanie 1 tematy pomocy dla oprogramowania w polskiej wersji językowej / Waga: 2
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp i informuje:

1) Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70 % w ramach każdego z pakietów, co oznacza, że Zamawiający ma obowiązek zrealizować 70 % ilości dla asortymentów określonych w Specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik nr 2 do umowy );

2) realizacja prawa opcji dotyczy 30 % umowy w ramach każdego z pakietów i obejmie zamówienia przekraczające zrealizowaną, zagwarantowaną wartość 70 % i dotyczyć będzie wybranych pozycji asortymentowych w ramach pakietu;

3) prawo opcji w zakresie 30 % umowy realizowane będzie na warunkach ustalonych w niniejszej umowie tak, jak to ustalono dla przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym;

4) skorzystanie z prawa opcji stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego i niezłożenie zamówienia w zakresie rozszerzonym prawem opcji, nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany czas dostawy dla zamówień cząstkowych: do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia cząstkowego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

NOTEBOOK

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 1 proporcja ekranu 16:10 / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 1 wbudowana kamera internetowa, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli (bez przeplotu) / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 1 w okresie 60 miesięcy od daty zakupu urządzenia, Wykonawca zapewnia możliwość aktualizacji (upgrade) systemu operacyjnego do najnowszej, oficjalnej wersji oprogramowania bez ponoszenia doda / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 1 instrukcja obsługi w polskiej wersji językowej / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 1 dokumentacja techniczna w polskiej wersji językowej / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 2 proporcja ekranu 16:10 / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 2 wbudowana kamera internetowa, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli (bez przeplotu) / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 2 w okresie 60 miesięcy od daty zakupu urządzenia, Wykonawca zapewnia możliwość aktualizacji (upgrade) systemu operacyjnego do najnowszej, oficjalnej wersji oprogramowania bez ponoszenia doda / Waga: 9
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 2 instrukcja obsługi w polskiej wersji językowej / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 2 dokumentacja techniczna w polskiej wersji językowej / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 3 proporcja ekranu 16:10 / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 3 wbudowana kamera internetowa, o rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli (bez przeplotu) / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 3 w okresie 60 miesięcy od daty zakupu urządzenia, Wykonawca zapewnia możliwość aktualizacji (upgrade) systemu operacyjnego do najnowszej, oficjalnej wersji oprogramowania bez ponoszenia doda / Waga: 8
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 3 instrukcja obsługi w polskiej wersji językowej / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: NOTEBOOK 3 dokumentacja techniczna w polskiej wersji językowej / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Oprogramowanie 2 dokumentacja oprogramowania w polskiej wersji językowej / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Oprogramowanie 2 tematy pomocy dla oprogramowania w polskiej wersji językowej / Waga: 1
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp i informuje:

1) Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości 70 % w ramach każdego z pakietów, co oznacza, że Zamawiający ma obowiązek zrealizować 70 % ilości dla asortymentów określonych w Specyfikacji asortymentowo-cenowej (załącznik nr 2 do umowy );

2) realizacja prawa opcji dotyczy 30 % umowy w ramach każdego z pakietów i obejmie zamówienia przekraczające zrealizowaną, zagwarantowaną wartość 70 % i dotyczyć będzie wybranych pozycji asortymentowych w ramach pakietu;

3) prawo opcji w zakresie 30 % umowy realizowane będzie na warunkach ustalonych w niniejszej umowie tak, jak to ustalono dla przedmiotu zamówienia w zakresie podstawowym;

4) skorzystanie z prawa opcji stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego i niezłożenie zamówienia w zakresie rozszerzonym prawem opcji, nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Wymagany czas dostawy dla zamówień cząstkowych: do 6 tygodni od daty złożenia zamówienia cząstkowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113582
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/10/2017
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/10/2017
Czas lokalny: 08:00
Miejsce:

Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,przy ul. Poniatowskiego 15, IV piętro, pokój nr 410.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium:

pakiet 1: 5 000 PLN

pakiet 2: 5 500 PLN

przed terminem otwarcia ofert.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 nr 42, poz. 275).

3. Środki pieniężne należy wpłacić na konto:

ING Bank Śląski S.A. o/Katowice nr 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103

z adnotacją: „Wadium – nr postępowania: RZP/PN/129/17, pakiet nr ….”.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uznaje wadium, które wpłynęło na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4. W przypadku pozostałych form wniesienia wadium, Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, oryginał wadium składa w siedzibie Zamawiającego w osobnej kopercie z opisem „Wadium – nr postępowania: RZP/PN/129/17, pakiet nr …..”. Kserokopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz, dokument stwierdzający spełnienie warunku jego wniesienia nie może być sporządzony później niż do dnia otwarcia ofert, a okres jego ważności nie może być krótszy niż okres związania ofertą tj. 60 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b.

6. Zamawiający zwróci, zatrzyma lub zażąda ponownego wniesienia wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g ustawy).

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia(dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

4. Terminy wnoszenia odwołań:

1) odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy:

1) odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

3) Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu:

1) w postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

2) skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

3) w terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2017