Prekės - 367033-2020

Submission deadline has been amended by:  398561-2020
05/08/2020    S150

България-Пазарджик: Офис принадлежности

2020/S 150-367033

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение „Държавно горско стопанство Пазарджик“
Национален регистрационен номер: 2016195800049
Пощенски адрес: ул. „Александър Стамболийски“ № 50
Град: Пазарджик
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 4400
Държава: България
Лице за контакт: Калина Владимирова Георгиева
Електронна поща: kalinages@abv.bg
Телефон: +359 899189823
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://app.eop.bg/today/69565
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18354
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/69565
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/69565
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: стопанисване на горите — управление, възпроизводство, ползване и опазване съгласно Закона за горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително и рекламни материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за нуждите на ТП „ДГС Паз-к“ за срок от 36 месе

II.1.2)Основен CPV код
39263000 Офис принадлежности
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на процедурата е доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително рекламни материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, за нуждите на ТП „ДГС Пазарджик“.

Описание на предмета: „Доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, за нуждите на ЦУ на ТП „ДГС Пазарджик“.

Възложителят не се ангажира с конкретен вид и количества артикули, посочени в техническата спецификация. Заявените по вид и количество артикули ще са в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят може да поръчва материали/консумативи извън посочените в техническата спецификация по представения официален и актуален каталог/списък за продуктите (приложение към ценовото предложение) по единични цени и процент отстъпка, предложен от кандидата

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39263000 Офис принадлежности
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

ТП „ДГС Пазарджик“, гр. Пазарджик, бул. „Александър Стамболийски“ № 50

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на процедурата е доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително рекламни материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от закона за обществените поръчки за нуждите на ТП „ДГС Пазарджик“.

Описание на предмета: „Доставка на канцеларски материали, принадлежности, включително рекламни материали включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от закона за обществените поръчки, за нуждите на ЦУ на ТП „ДГС Пазарджик“.

Възложителят не се ангажира с конкретен вид и количества артикули, посочени в техническата спецификация. Заявените по вид и количество артикули ще са в зависимост от потребностите на възложителя. Възложителят може да поръчва материали/консумативи извън посочените в техническата спецификация по представения официален и актуален каталог/списък за продуктите (приложение към ценовото предложение) по единични цени и процент отстъпка, предложен от кандидата, съгласно условията за участие и ценовото му предложение.

Предвид това че канцеларските материали са включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.07.2016 г., обществената поръчка е запазена за участие съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Съгласно чл. 12, ал. 5 от ЗОП при възлагане на запазени обществени поръчки могат да участват лица, при условие че най-малко 30 на 100 от списъчния им състав е от хора с увреждания или такива в неравностойно положение. Лицата трябва да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на конкретната процедура на за възлагане обществена поръчка. Съгласно чл. 12, ал. 6 от ЗОП специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на 100 от нейния предмет със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Съгласно чл. 12, ал. 7 от ЗОП в процедурата за възлагане на запазена поръчка могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти на лицата по чл. 12, ал. 1 от ЗОП.

Срок и място за изпълнение на поръчката.

Срок на изпълнение на поръчката: 36 (тридесет и шест) месеца, считано от датата на сключване на договора, или до изчерпване на предвидения финансов ресурс.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

При липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в случай че общата прогнозна стойност с включените опции за увеличение до +30 % не са изчерпани, договорът продължава своето действие до сключването на нов договор, но не повече от 6 месеца.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не изисква предоставянето на информация и документи, свързани с икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не поставя изисквания за техническите и професионални възможности на участниците

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Възложителят не изисква документи и информация относно техническите и професионални възможности на участниците

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Предвид това че канцеларските материали са включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, утвърден с РМС № 591/18.07.2016 г., обществената поръчка е запазена за участие съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04/09/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 08/09/2020
Местно време: 11:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

При изготвянето на офертата участникът следва да декларира, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

По реда на чл. 197 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/07/2020