Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 367265-2016

20/10/2016    S203

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2016/S 203-367265

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 197-355458)

Podstawa prawna:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Adres pocztowy: al. Jana Pawła II 4
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
E-mail: gpytel@jsw.pl
Tel.: +48 327564113
Faks: +48 324762671
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji FAMUR dla Zakładów JSW S.A.

Numer referencyjny: 57/ZZ/16
II.1.2)Główny kod CPV
43100000 Urządzenia górnicze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Świadczenie serwisu technicznego oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, zespołów dla kombajnów ścianowych produkcji FAMUR dla Zakładów JSW S.A.

Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od daty zawarcia umowy wg potrzeb poszczególnych Zakładów Zamawiającego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2016
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 197-355458

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 9:00
Powinno być:
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 9:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 22/12/2016
Powinno być:
Data: 05/01/2017
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/11/2016
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: