Dostawy - 367314-2020

Submission deadline has been amended by:  407112-2020
05/08/2020    S150

Polska-Warszawa: Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

2020/S 150-367314

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bankowy Fundusz Gwarancyjny
Adres pocztowy: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-546
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Administracji i Zamówień
E-mail: kancelaria@bfg.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bfg.pl

Adres profilu nabywcy: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG – 2 części

Numer referencyjny: DAZ/ZP/5/2020
II.1.2)Główny kod CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 następujące części:

1) część nr 1 zamówienia – Rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy;

2) część nr 2 zamówienia – Zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ, natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone odpowiednio dla części nr 1 zamówienia we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 a do SIWZ oraz dla części nr 2 zamówienia we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 b do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
48213000 Pakiety oprogramowania do rozszerzania systemu operacyjnego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa oraz lokalizacja zapasowa Zamawiającego, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-049 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy na część nr 1 zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 a do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia zawarcia umowy;

2) gwarancja i wsparcie techniczne będą świadczone przez okres 36 miesięcy liczone od dnia podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa oraz lokalizacja zapasowa Zamawiającego, ul. Świętokrzyska 11/21, 00-049 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy na część nr 2 zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 b do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2) gwarancja i wsparcie techniczne będą świadczone przez okres 36 miesięcy liczone od dnia podpisania przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca żąda złożenia:

a) w zakresie części nr 1 zamówienia:

Wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie; przy czym dowodami o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VIII pkt 2 SIWZ. Wzór wykazu dostaw dla części nr 1 zamówienia stanowi Załącznik nr 5a do SIWZ;

b) w zakresie części nr 2 zamówienia:

Wykazu należycie wykonanych dostaw w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie; przy czym dowodami o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VIII pkt 3 SIWZ. Wzór wykazu dostaw dla części nr 2 zamówienia stanowi Załącznik nr 5b do SIWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W zakresie części nr 1 zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), a przedmiot każdego z nich obejmował dostawę serwerów kasetowych typu BLADE o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto*.

W zakresie części nr 2 zamówienia – Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 2 zamówienia (umowy), a przedmiot każdego z nich obejmował dostawę, wdrożenie i konfigurację pamięci masowej (macierzy dyskowej) o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 PLN brutto*.

*W przypadku, gdy wartość zamówienia (dostawy) jest określona w innej walucie niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego w dniu publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały określone odpowiednio dla części nr 1 zamówienia we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 a do SIWZ oraz dla części nr 2 zamówienia we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 b do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. I. J. Skorupki 4, 00-546 Warszawa, sala 607, POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Szczegółowe informacje dotyczące procedury otwarcia ofert zawiera rozdział XV SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w tym: dla części 1 zamówienia w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), dla części 2 zamówienia w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w SIWZ.

3. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale X SIWZ.

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zmiany umowy – ich zakres oraz warunki – zostały określone odpowiednio dla części nr 1 zamówienia we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2a do SIWZ oraz dla części nr 2 zamówienia we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2b do SIWZ.

6. Komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020