Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 367963-2014

Wyświetl widok skrócony

29/10/2014    S208

Polska-Katowice: Roboty budowlane

2014/S 208-367963

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Ekoenergia Silesia S.A.
Adres pocztowy: ul. Żeliwna 38
Miejscowość: Katowice
Kod pocztowy: 40-599
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Hejduk
E-mail: kontakt@ekoenergiasilesia.pl
Tel.: +48 322208071
Faks: +48 322208071

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ekoenergiasilesia.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka Prawa Handlowego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Modernizacja cieplnych systemów energetycznych, zarządzanie gospodarką cieplno – energetyczną oraz optymalizacja zużycia energii cieplnej i elektrycznej
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie remontu powierzchni biurowych na kondygnacji I pietra i powierzchni magazynowych w piwnicy w budynku zlokalizowanego przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice, ul. Żeliwna 38.

Kod NUTS PL22A Katowicki

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wykonanie remontu powierzchni biurowych na kondygnacji I pietra i powierzchni magazynowych w piwnicy w budynku zlokalizowanego, przy ul. Żeliwnej 38 w Katowicach, zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową.
Przedmiot zamówienia obejmuje m. im.:
1) część 1: modernizacja pomieszczeń I piętra;
2) część 2: modernizacja pomieszczeń w piwnicy;
3) część 3: dostawa i montaż klimatyzacji na parterze budynku.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 124 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
RPO1/13/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Matyszkiewicz
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 41
Miejscowość: Goczałkowice-Zdrój
Kod pocztowy: 43-230
Państwo: Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 769 426,94 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 124 200 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.10.2014