Usługi - 368232-2020

Submission deadline has been amended by:  421107-2020
05/08/2020    S150

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania

2020/S 150-368232

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dabrowie Górniczej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 13
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Kod pocztowy: 41-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wojtczyk
E-mail: zamowienia.publiczne@zco-dg.pl
Tel.: +32 2623422
Faks: +32 2623422

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zco-dg.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zco_dg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems

Numer referencyjny: ZP/46/ZCO/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72222000 Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems wykorzystywanego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej”.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48180000 Pakiety oprogramowania medycznego
30200000 Urządzenia komputerowe
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa systemu planowania leczenia Eclipse oraz systemu weryfikacji i zarządzania Aria firmy Varian Medical Systems wykorzystywanego w Zagłębiowskim Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 4
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na podstawie art. 15va ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego, Dział Zamówień Publicznych, pok. 213.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w art. 24aa i zastrzega, iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie badać będzie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 6 do SIWZ.

3. Dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Zamawiającego:

3.1. oświadczenie według załącznika nr 1 do SIWZ oświadczenie, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawymi w tym zakresie.

Składane na wezwanie Zamawiającego:

3.2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, że przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów potwierdzających:

• opisy techniczne, foldery/ulotki, dane katalogowe jednoznacznie potwierdzające parametry techniczno-użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające, że oferowany sprzęt jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia,

• certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną (CE) dla zaoferowanego wyrobu medycznego albo deklarację zgodności CE producenta wyrobu medycznego i zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela albo powiadomienie ww. Prezesa o wprowadzeniu wyrobu do używania przez dystrybutora lub importera.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020