Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 368311-2021

Submission deadline has been amended by:  419155-2021
20/07/2021    S138

Włochy-Werona: Pompy ściekowe

2021/S 138-368311

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Viveracqua scarl
Adres pocztowy: lungadige Galtarossa 8
Miejscowość: Verona
Kod NUTS: ITH3 Veneto
Kod pocztowy: 37133
Państwo: Włochy
Osoba do kontaktów: Angelo Frigo
E-mail: segreteria@pec.viveracqua.it
Adresy internetowe:
Główny adres: www.viveracqua.it
Adres profilu nabywcy: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di pompe per impianti di fognatura — depurazione — acquedotto

Numer referencyjny: VAG21F2659
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di pompe per impianti di fognatura — depurazione — acquedotto

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 4 130 640.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompe sommergibili per impianti di depurazione e fognatura «intercambiabili»

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITH3 Veneto
II.2.4)Opis zamówienia:

Fornitura di pompe sommergibili per impianti di depurazione e fognatura «intercambiabili»

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 222 180.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pompe per impianti di acquedotto

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITH3 Veneto
II.2.4)Opis zamówienia:

Fornitura di pompe per impianti di acquedotto

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 908 460.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Cfr. art. 5 del disciplinare di gara.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Cfr. articoli 9 e 25 del disciplinare di gara.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Fondi propri di ciascuna società committente.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Włoski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/09/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:

Tramite accesso alla piattaforma gare di Viveracqua scarl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Trattandosi di gara telematica, ogni concorrente potrà conoscere, collegandosi da remoto al portale tramite propria infrastruttura informatica, dell’avanzamento delle fasi di gara.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e fermo restando quanto previsto dall’art. 29, comma 1, del del citato decreto, le comunicazioni inerenti al procedura saranno effettuate all’indirizzo PEC comunicato al momento della registrazione al portale di eprocuremente e nella propria cartella personale disponibile sul portale (messaggio di sistema). È onere del concorrente aggiornare tempestivamente qualsiasi variazione dell’indirizzo PEC.

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura (con esclusione dei quesiti di natura informatica, connessi alle modalità di utilizzo del portale, per i quali i concorrenti potranno contattare l’apposito centro operativo) utilizzando la funzionalità «messaggi» della richiesta di offerta telematica. I quesiti andranno rivolti alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite mediante la funzione «messaggi». Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l’avv. Angelo Frigo.

Il presente bando di gara viene pubblicato:

— sulla GUCE,

— sulla Gazzetta ufficiale italiana,

— sul sito ministeriale (www.serviziocontrattipubblici.it),

— sul profilo del committente (https://www.albopretorionline.it/viveracqua/alboente.aspx)

— sul portale: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com,

— sul quotidiano specializzato a tiratura nazionale «Gazzetta Aste e appalti».

Per estratto su un quotidiano a tiratura nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
Adres pocztowy: Cannaregio 2277
Miejscowość: Venezia
Kod pocztowy: 30121
Państwo: Włochy
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021