Servicii - 368516-2019

Submission deadline has been amended by:  437498-2019
06/08/2019    S150

Luxemburg-Luxemburg: Discursul în direct pentru instrumentul de traducere automată a textului pentru 24 de limbi

2019/S 150-368516

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18.7.2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, Parlamentul European a decis să emită această invitație la licitație pentru a achiziționa o licență pentru un instrument care poate transcrie și traduce automat dezbaterile parlamentare multilingve în timp real pentru 24 de limbi și serviciile IT pentru implementarea instrumentului respectiv. instrumentul ar trebui să includă următoarele componente: Componenta tehnologiei de recunoaștere vocală automată (ASR) (identificarea limbii + recunoașterea vocală automată), instrumentul de traducere automată, învățarea automatizată și interacțiunea om-mașină, interfața utilizatorului.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Directorate-General for Translation, Plateau de Kirchberg BP 1601
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2929
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Stephane Vivard
E-mail: dgtrad.tenders@europarl.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Discursul în direct pentru instrumentul de traducere automată a textului pentru 24 de limbi

Număr de referinţă: EP/TRAD/2019/LSTT
II.1.2)Cod CPV principal
72230000 Servicii de dezvoltare de software personalizat
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Parlamentul European dorește să sprijine inovarea multilingvă și digitalizarea tuturor limbilor oficiale ale UE prin evoluțiile vizate. Prin urmare, are ca scop să încheie un parteneriat pentru inovare pentru a achiziționa o licență pentru instrumentul care poate transcrie și traduce automat dezbaterile parlamentare multilingve în timp real.

instrumentul va putea, de asemenea, să învețe din corectări și din datele justificative, precum și din feedbackul utilizatorilor, astfel încât să consolideze nivelurile de calitate în timp. Obiectivul este de a presta un serviciu util pentru membrii Parlamentului European cu privire la accesarea dezbaterilor pe ecran, precum și de a furniza accesibilitate pentru surzi și pentru persoanele cu deficiențe de auz, care în prezent nu au acces direct la dezbaterile Parlamentului European. Scopul final este de a furniza un serviciu de transcriere și de traducere automată pentru dezbaterile parlamentare incluzând cele 24 de limbi oficiale utilizate de instituție.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Cod NUTS: FRF1 Alsace
Locul principal de executare:

În principal în Bruxelles, dar și în Strasbourg și Luxemburg + la sediul contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Parlamentul European a ales să atribuie acest contract în baza unei proceduri de achiziții privind parteneriatul pentru inovare, care va fi realizată în 2 etape:

Prima etapă a procedurii — criterii de excludere și de selecție.

Candidații ar trebui să pună la dispoziția Parlamentului European următoarele documente (anexate la specificații, care vor fi datate și semnate în mod corespunzător):

Anexa I: Declarația pe propria răspundere a ofertantului privind criteriile de excludere și selecție;

Anexa II: Formular de identificare financiară;

Anexa IV: Fișa de informații referitoare la grupurile de operatori economici (dacă este cazul);

Anexa VI: Declarația referitoare la subcontractanți (dacă este cazul).

Documente care să ateste criteriile de selecție descrise la următoarele puncte ale specificațiilor:

14.1) Capacitatea juridică și reglementară;

14.2) Capacitatea financiară și economică;

14.3) Capacitatea tehnică și profesională - conformitate cu cerințele minime.

Toți candidații care depun documentele de mai sus vor fi evaluați pe baza criteriilor de excludere (punctul 13) și a criteriilor de selecție (punctul 14) din specificații.

Candidații selectați vor fi preselectați pe baza nivelului de conformitate a candidaturii lor cu capacitatea tehnică și profesională conform metodei de evaluare descrise la punctul 14.4 din specificații.

Minim 3 și maxim 5 candidați selectați vor fi admiși în cea de-a doua etapă a procedurii. În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de excludere și de selecție este mai mic de 3, Parlamentul European poate continua procedura invitând candidații care dețin capacitățile solicitate.

A doua etapă a procedurii — atribuirea.

Candidații preselectați în prima etapă vor fi invitați să depună o ofertă pe baza criteriilor de atribuire prevăzute la punctul 15 din specificații.

Parlamentul European își rezervă dreptul de a atribui contractul doar după ce a negociat ofertele inițiale. Cerințele minime (a se vedea anexa VII la specificații, punctul 7) și criteriile de atribuire (a se vedea punctul 15 din specificații) nu vor face obiectul negocierilor.

Parlamentul European va atribui contractul unui număr de maxim 3 (sau mai mic) ofertanți cel mai bine clasați conform criteriilor de evaluare privind atribuirea.

Fiecare dintre cei 3 (sau mai puțini) contractanți va elabora un prototip al instrumentului descris la punctul 3 din specificații (Etapa 1 din parteneriatul pentru inovare - integrarea unui număr de 10 limbi).

La sfârșitul Etapei 1, prototipul(ile) va(vor) fi evaluat(e) de către Parlamentul European în conformitate cu metodologia descrisă la punctul 6 din specificațiile tehnice (a se vedea anexa VII la specificații). Contractantul al cărui prototip oferă cele mai bune rezultate în cadrul evaluării va continua activitatea în cadrul etapelor 2 — integrarea a 9 limbi și 3 — integrarea a 5 limbi din acest parteneriat pentru inovare. Contractele contractanților care nu sunt angajați vor fi reziliate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea soluției propuse / Pondere: 35 de puncte
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea aspectelor IT și a asistenței tehnice oferite / Pondere: 30 de puncte
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea gestionării proiectului / Pondere: 15 puncte
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea demonstrației în direct / Pondere: 20 de puncte
Prețul - Pondere: 50 de puncte
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 3
Contractul se reînnoiește: da
Descrierea reînnoirilor:

Contractul va fi reînnoit în mod tacit la fiecare 3 luni, însă durata acestuia nu poate depăși 36 de luni de la data intrării sale în vigoare, cu excepția cazului în care una dintre părți exprimă obiecții în acest sens prin corespondență recomandată trimisă cu cel puțin o lună înainte de expirarea datei reînnoirii. O astfel de reînnoire nu va implica nicio modificare sau amânare a obligațiilor existente.

II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Număr minim preconizat: 3
Numărul maxim: 5
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

Candidații selectați vor fi preselectați pe baza nivelului de conformitate a candidaturii lor cu capacitatea tehnică și profesională, în conformitate cu metoda de evaluare descrisă la punctul 14.4 din specificații.

Minim 3 și maxim 5 candidați selectați vor fi admiși în cea de-a doua etapă a procedurii. În cazul în care numărul candidaților care îndeplinesc criteriile de excludere și de selecție este mai mic de 3, Parlamentul European poate continua procedura invitând candidații care dețin capacitățile solicitate.

Candidații preselectați în prima etapă vor fi invitați să depună o ofertă pe baza criteriilor de atribuire prevăzute la punctul 15 din specificații.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul trebuie să fie înscris într-un registru al profesiilor sau al comerțului relevant, cu excepția organizațiilor internaționale.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Parteneriat pentru inovare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 3
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 27/09/2019
Ora locală: 12:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
Data: 02/12/2019
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Invitația de depunere a candidaturii/ofertei, specificațiile și proiectul de contract-cadru sunt disponibile și vor putea fi descărcate la următoarea adresă e-tendering: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5249

Candidatura/oferta trebuie să fie însoțită de un dispozitiv de memorie electronic (stick USB sau CD sau DVD) care să conțină versiunea electronică exactă și completă a ofertei originale în format PDF.

Administrația Parlamentului European va solicita ofertanților să completeze orice candidatură/ofertă care este incompletă sau ilizibilă sau care nu este formatată conform cerințelor.

Posibila semnare a contractelor-cadru: Aprilie 2020.

Se atrage atenția asupra faptului că limba de lucru pentru această licitație este engleza.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Adresă internet: http://curia.europa.eu/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25/07/2019