Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 368983-2021

21/07/2021    S139

Rumunia-Bukareszt: Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

2021/S 139-368983

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Municipiul București
Krajowy numer identyfikacyjny: 4267117
Adres pocztowy: Str. Regina Elisabeta nr. 47
Miejscowość: Bucureşti
Kod NUTS: RO321 Bucureşti
Kod pocztowy: 050013
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Eugen Davidoiu
E-mail: directiaproceduri@pmb.ro
Tel.: +40 213055530
Faks: +40 213055587
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pmb.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Contract de lucrări „CL6 – Reabilitarea/înlocuirea rețelei de canalizare (în zonele Cotroceni, Regina Maria și Tineretului)”

Numer referencyjny: 4267117/2020/4
II.1.2)Główny kod CPV
45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45231100 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232100 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232431 Przepompownie wody odpadowej
45232452 Roboty odwadniające
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: RO321 Bucureşti

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 231-568532

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021