Usługi - 369308-2020

07/08/2020    S152

Belgia-Bruksela: Badanie danych dotyczących monitorowania operacji EFRR i Funduszu Spójności oraz systemów monitorowania działających w latach 2014-2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

2020/S 152-369308

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.A.3 — Budget and financial management
Adres pocztowy: Avenue de Beaulieu 1
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: B-1160
Państwo: Belgia
E-mail: regio-contracts@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6943
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Badanie danych dotyczących monitorowania operacji EFRR i Funduszu Spójności oraz systemów monitorowania działających w latach 2014-2020 (2019CE16BAT214/2020CE16BAT075)

Numer referencyjny: REGIO/2020/OP/0010
II.1.2)Główny kod CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem badania jest dostarczenie rzetelnych i wiarygodnych danych z monitorowania, które stanowić będą podstawę dla Komisji na potrzeby oceny ex post programów polityki spójności współfinansowanych z EFRR i Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020. Prace wykonane w ramach niniejszego zamówienia zapewnią wkład w ocenę ex post pod względem:

1) utworzenia jednej bazy danych finansowanych działań i ich sklasyfikowanie według zakresu interwencji, formy finansowania i rodzaju beneficjenta; oraz

2) gromadzenia, klasyfikacji i oceny jakości danych dotyczących wskaźników wyjściowych zebranych przez instytucje zarządzające.

Badanie będzie wykorzystywać, analizować i zsyntetyzuje ogromną ilość danych z monitorowania dostępnych w krajowych/regionalnych systemach monitorowania, tak aby można je było dalej przetwarzać i wykorzystywać do późniejszych prac analitycznych i oceniających.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79400000 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: 00 Not specified
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

siedziba wykonawcy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Celem badania jest dostarczenie rzetelnych i wiarygodnych danych z monitorowania, które stanowić będą podstawę dla Komisji na potrzeby oceny ex post programów polityki spójności współfinansowanych z EFRR i Funduszu Spójności w okresie programowania 2014-2020. Prace wykonane w ramach niniejszego zamówienia zapewnią wkład w ocenę ex post pod względem:

1) utworzenia jednej bazy danych finansowanych działań i ich sklasyfikowanie według zakresu interwencji, formy finansowania i rodzaju beneficjenta; oraz

2) gromadzenia, klasyfikacji i oceny jakości danych dotyczących wskaźników wyjściowych zebranych przez instytucje zarządzające.

Badanie będzie wykorzystywać, analizować i zsyntetyzuje ogromną ilość danych z monitorowania dostępnych w krajowych/regionalnych systemach monitorowania, tak aby można je było dalej przetwarzać i wykorzystywać do późniejszych prac analitycznych i oceniających.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 16:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Avenue de Beaulieu 5, 1160 Brussels, BELGIA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2020