Usługi - 369433-2014

Wyświetl widok skrócony

30/10/2014    S209

Belgia-Bruksela: Opracowanie narzędzi i usługi na potrzeby Europejskiego Systemu Informacji Wodnej (WISE) i ram ustrukturyzowanej informacji i wdrażania (SIIF)

2014/S 209-369433

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, SRD.2 — Finanse
Adres pocztowy: BU 9, 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Opracowanie narzędzi i usługi na potrzeby Europejskiego Systemu Informacji Wodnej (WISE) i ram ustrukturyzowanej informacji i wdrażania (SIIF)
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Ze względu na zintegrowane podejście do gospodarki wodnej w UE oraz w celu wdrożenia unijnego prawodawstwa w dziedzinie gospodarowania wodą, a w szczególności ramowej dyrektywy wodnej, a także aby osiągnąć najbardziej skuteczne wykorzystanie danych dostarczanych w ramach sprawozdań państw członkowskich, Komisja (Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Wspólne Centrum Badawcze i Eurostat) wraz z Europejską Agencją Środowiska i państwami członkowskimi pracuje nad rozwojem Europejskiego Systemu Informacji Wodnej (WISE). WISE stał się wspólnym i kompleksowym europejskim systemem zarządzania danymi i informacjami związanymi z wodą i jest głównym narzędziem raportowania na potrzeby ustawodawstwa związanego z wodą. Planuje się dalszy rozwój systemu WISE w celu włączenia dodatkowych informacji i usprawnienia raportowania przez zagwarantowanie wymiany informacji i interoperacyjności na różnych poziomach hierarchii przekazywania danych w ramach wszystkich kierunków polityki wodnej UE i innych zobowiązań w zakresie raportowania na temat wody obejmujących całą UE.
Komisja zamierza zatem udzielić zamówienia na opracowanie narzędzi i usług dla WISE w następujących dziedzinach:
1) składanie sprawozdań w ramach unijnych aktów dotyczących polityki wodnej: ze szczególnym uwzględnieniem ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) oraz dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego (2007/60/WE), lecz także z uwzględnieniem innych dyrektyw, które są już uwzględnione (w różnym stopniu) w WISE;
2) WISE jako system wspólny i rozproszony: wymiana informacji i synchronizacja baz danych zgodnie z dyrektywą INSPIRE, rozwój koncepcji SIIF w ramach WISE;
3) wykorzystanie i przekazywanie informacji i analiz.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 152 880 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Zrozumienia ogólnego kontekstu. Waga 15
2. Jakości proponowanej metody. Waga 35
3. Organizacji pracy. Waga 35
4. Środków kontroli jakości. Waga 15
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.C.1/SER/2014/0007.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 77-132568 z dnia 18.4.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Biblomática S.A.
Adres pocztowy: Miribilla Building, C/ Santiago de Compostela, 12, 4°A
Miejscowość: Bilbao (Vizcaya)
Kod pocztowy: 48003
Państwo: Hiszpania

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 250 000 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 152 880 EUR
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia. Wstępnie przewidywany budżet mieścił się w zakresie od 230 000 EUR do 250 000 EUR.
Umowa może zostać wznowiona 2 razy.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.10.2014