Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Au început înscrierile la cel de-al 4-lea atelier cu reutilizatorii TED, care va avea loc la 14 decembrie 2023.

Servicii - 369633-2022

Submission deadline has been amended by:  582252-2022
08/07/2022    S130

România-Cluj-Napoca: Servicii de supraveghere a lucrărilor

2022/S 130-369633

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Cluj-Napoca
Număr naţional de înregistrare: 4305857
Adresă: Strada: Moţilor, nr. 1-3
Localitate: Cluj-Napoca
Cod NUTS: RO113 Cluj
Cod poștal: 400001
Țară: România
Persoană de contact: lucia lupea
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Telefon: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100150458
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de supervizare pt„PROIECT ȘI EXEC LUCR DE INF (STRUCT DE REZ, CALE DE RULARE, FINISAJE,SIST DE INSTAL), AUTOMATIZ TRAFIC, RACORD. ALIM CU ENERGIE ELECTRICĂ „TREN METROPOL GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU – BONȚIDA – ETAPA I A SIST DE TRANSP METROPOL RAPID CLUJ: MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOL, INCL LEG DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1 MAGISTRALA I DE METROU CLUJ

Număr de referinţă: 4305857_2022_PAAPD1346224
II.1.2)Cod CPV principal
71520000 Servicii de supraveghere a lucrărilor
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

servicii de supervizare proiect

(consultanță) aferent obiectivului de investitii: „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE

INFRASTRUCTURĂ (STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, CALE DE RULARE, FINISAJE,

SISTEME DE INSTALAȚII), AUTOMATIZARE TRAFIC, RACORDARE ALIMENTARE CU

ENERGIE ELECTRICĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „TREN

METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU –

BONȚIDA – ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ:

MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN, INCLUSIV LEGĂTURA

DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU CLUJ”, conform caiet de sarcini; clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere oferte iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 125 013 820.59 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79417000 Servicii de consultanţă în domeniul securităţii
79420000 Servicii conexe managementului
79933000 Servicii de asistenţă de proiectare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO113 Cluj
Locul principal de executare:

Cluj-Napoca, Floresti

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

servicii de supervizare proiect

(consultanță) aferent obiectivului de investitii: „PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI DE

INFRASTRUCTURĂ (STRUCTURĂ DE REZISTENȚĂ, CALE DE RULARE, FINISAJE,

SISTEME DE INSTALAȚII), AUTOMATIZARE TRAFIC, RACORDARE ALIMENTARE CU

ENERGIE ELECTRICĂ AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE „TREN

METROPOLITAN GILĂU – FLOREȘTI – CLUJ-NAPOCA – BACIU – APAHIDA – JUCU –

BONȚIDA – ETAPA I A SISTEMULUI DE TRANSPORT METROPOLITAN RAPID CLUJ:

MAGISTRALA I DE METROU ȘI TREN METROPOLITAN, INCLUSIV LEGĂTURA

DINTRE ACESTEA. COMPONENTA 1. MAGISTRALA I DE METROU CLUJ”, conform caiet de sarcini; clarificarile vor fi solicitate cu cel mult 20 de zile anterior datei limita de depunere oferte iar raspunsul consolidat se va publica in ziua 11 anterior datei limita de depunere oferte

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Metodologie de prestare a serviciilor / Pondere: 21
Criteriu privind calitatea - Nume: Factori de evaluare privind experienţa experţilor. / Pondere: 39
Prețul - Pondere: 40
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 144
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020; Fonduri Europene Nerambursabile și Rambursabile prin Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR) 2021-2027; Fonduri Europene Nerambursabile prin Programul Operațional Transporturi (POT) 2021-2027; a se vedea in continuare sectiunea II.2.14 privind finantarea

II.2.14)Informații suplimentare

Sursele de finantare in completarea sectiunii II.2.13 :

Alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

Alocații de la bugetul local prin UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești;

Alte surse legal constituite identificate pe parcurs.

CLAUZĂ SUSPENSIVĂ:

Procedura de atribuire se desfașoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul ca semnarea contractului de supervizare se va face numai dupa semnarea contractului de finantare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este pana la 31.12.2022.

În cazul în care Contractul de finanțare nu va fi semnat până la data precizată, procedura de achiziție publică va fi anulată în conformitate cu prevederile legale art. 212 alin. 1 lit. c) Din Legea 98/2016.

Incheierea ctr. de achiziție este condiționată de obținerea aprobării CE pt finanțare prin POIM/PNRR/POT a obiectivului de investiții;

În completarea clauzelor de mai sus precizăm:

- Semnarea ctr. de achiziție se va face cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele ce intră sub incidenţa legislaţiei finanţelor publice;

- Având în vedere dispozițiile L98/2016 și HG395/2016, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin semnarea ctr. de finanțare;

- În cazul în care, indiferent de motive, ctr. de finanțare nu se va semna, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării din partea autorităților competente cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, conf art. 212(1) lit c) teza 2 din Legea nr. 98/2016, fiind imposibilă încheierea ctr.;

- Ofertanții acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzelor suspensive, asumându-si întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă;

- Ofertanții înțeleg că Autoritatea Contractantă și/sau autoritățile competente în finanțare europeană nu pot fi considerați răspunzători pt. vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă și/sau autoritățile competente în finanțare europeană au fost notificați asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Continuare II.2.5

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor – Inginerie civila, in contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de executie lucrari de constructie linie noua si/ sau modernizare si/ sau extindere si/sau reabilitare si/sau consolidare de linie de metrou/tren/tramvai (subteran si/sau suprateran)pt 2 ctrcte se acorda 3 pcte, pt 3/mai multe 4 pcte

Experienta detinuta in pozitia de Inginer Constructor – Inginerie civila, in contracte de supervizare/consultanta aferente unor contracte de proiectare si executie lucrari de constructie linie noua si/ sau modernizare si/ sau extindere si/sau reabilitare si/sau consolidare de linie de metrou/tren/tramvai (subteran si/sau suprateran)pt 2 ctrcte se acorda 5 pcte, pt 3/mai multe 6 pcte

Punctaj total maxim 100 puncte. va castiga oferta cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

Pentru experenta similara 1 contract nu se acorda punctajul, aceasta reprezentand cerinta minima a caietului de sarcini.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantul va face dovada ca nu se incadreaza la situatiile prevazute de art 60, 164, art 165, art.167 din Legea 98/2016. Declaratia privind neincadrarea in prev. art. 60 se va prezenta odata cu DUAE.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor : Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin 1 din Legea 98/2016 iar documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerintele privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60, art.164, art 165, art.167 se adreseaza si subcontractantilor si tertilor conform art 170/1 si 183/1 din Legea 98/2016.

Documentele justificative vor putea fi, in masura in care furnizeaza toate informatiile solicitate in DUAE, urmatoarele :

1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentării – pentru sediul central;

2. Declarație pe proprie răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate – pentru sediile secundare/punctele de lucru;

3. Cazier judiciar pentru operatorul economic,

4. Cazier judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

5. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6. Orice documente echivalente emise de autoritati din tara in care ofertantul este rezident.

7. Orice alte documente edificatoare.

IN CAZUL OFERTANTILOR STRAINI : Autoritatea contractanta va respecta prev. art 183 , alin. (1) si (3) din Legea nr 98/2016 in ceea ce priveste ofertantii straini, respectiv autoritatea contractanta are obligatia de a accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in prev. art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere , in tara de origine sau in tara in care ofertantul/ candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva . DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare operator economic din grupul participant la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător). Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” –Ghid de completare DUAE’’.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: primar - EMIL BOC, presedinte cu drept de vot al comisiei de evaluare VIRGIL PORUTIU, membri comisiei de evaluare: LUPEA LUCIA, MARIA OPRIS, CLAUDIU IELCIU, IOAN BOGDAN Presedinte de rezerva : DANIEL DRANCA. Membrii de rezerva: RAMONA GABOR STEFANIA MADARAS, CARMEN RUSU, VOICHITA COSMA.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinire: completare DUAE in conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98.2016. Certificatul ONRC/documente echivalente emise in tara de rezidenta trebuie sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I; informatiile cuprinse in certificat/documentul echivalent trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatOfertanţii vor face dovada că în ultimii 5 ani au prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei proceduri de achiziţie. În acest sens, ofertanții vor face dovada că în ultimii 5 ani au realizat activități / servicii duse la bun sfârșit de natură similară celui ce face obiectul prezentei proceduri, respectiv având ca obiect: - Servicii de consultanță infrastructură de transport feroviar urban subteran pentru stații, tunele, galerii și alte construcții speciale însumând minimum minim 10 km tunel fir simplu /minim 5 km tunel fir dublu, minim 3 statii, minim 1 depou din cel mult 5 contracte. ”supervizare/consultanta” se intelege activitatea desfasurata in cadrul unei firme/ echipe de consultanta/de supervizare angajata de catre Beneficiar/ Investitor, prin care a fost asigurata supravegherea/ verificarea lucrarilor executate sau a activitatilor indeplinite de catre Antreprenor, in ceea ce priveste certificarea valorii lucrarilor executate si certificarea conformitatii calitative si cantitative a acestora cu contractul, documentatia de executie si reglementarilor tehnice si legislative in vigoare.

Proportia de subcontractareOfertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o subcontracteze şi datele de recunoştere ale subcontractanţilor propuși. Subcontractantul / subcontractanţii propusi nu trebuie să se încadreze în motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr.98/2016.Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 59 - 60 din Legea nr. 98/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Completarea DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului invocat drept experiență similară, obiectul contractului, valoarea contractului (in lei fără TVA), valoarea lserviciilor similare(in lei fără TVA), beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care ofertantul a fost responsabil. În scopul verificării şi evaluării experienţei similare, ofertantii vor prezenta ataşat formularului DUAE, aferent fiecărui contract prezentat pentru îndeplinirea cerinţelor minime privind experienţa similară, câte o Fişă de evaluare pentru experiența similară, detaliată și completată conform cerințelor de mai sus. Fişele menţionate vor fi semnate de reprezentantul autorizat al ofertantului, urmând ca acestea să fie verificate pe baza documentelor justificative prezentate pentru demonstrarea celor declarate.La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, trebuie să prezinte documentele justificative care sa confirme cele declarate in DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentării sunt: - certificate/documente emise sau contrasemnate de către beneficiarul contractului care sa confirme executarea respectivelor lucrări, tipul lucrărilor executate, valoarea exprimata in lei fără TVA, modalitatea de indeplinire, precum si perioada de execuție a lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.Pentru confirmarea informațiilor declarate de către ofertant, autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa , daca este cazul, direct beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractelor prezentate drept experiență similara. Ofertanții nerezidenți în România vor prezenta traduceri autorizate / legalizate ale documentelor prezentate în susținerea îndeplinirii cerinței minime privind experiența similară.Prevederi valabile pentru ambele cerinte minime de experienta similara in lucrari si servicii : a)Ultimii 5 ani se calculează prin raportare la termenul limită de depunere a ofertelor stabilit de autoritatea contractantă prin anunțul de participare. Astfel, în concordanță cu prevederile art. 13 alin (2) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 2/2017, în cazul în care se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) si perioada aferentă experienței similare. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.b)Informații privind Asocierea: Daca un grup de operatori economici depun o ofertă comună, cerința se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În această situație, și ofertantul asociat va completa DUAE cât și documentele solicitate la modalitatea de îndeplinire a cerinței. Împreună cu DUAE se va depune și acordul de asociere.c)Informații privind Terțul susținător în susținerea tehnică sau profesională acordată ofertantului: Daca ofertantul beneficiază de susținerea din partea unui/unor terț/terți in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligația de a completa DUAE , Angajamentul ferm privind susținerea tehnica si profesionala acordata de terțul susținător, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016 cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziție publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Împreună cu DUAE se va depune si angajamentul de susținere precum și anexele acestuia.

în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanţi. Dacă prin subcontractare nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.Se solicită tuturor ofertanţilor, ca odată cu depunerea DUAE să prezinte şi Acordul/ acordurile de subcontractare, urmând ca documentele justificative ale subcontractantului / subcontractanţilor să fie prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului / subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către aceștia.Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc menţionând numărul şi data contractului / acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare.Entitatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 08/08/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 08/12/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 08/08/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

comisia de evaluare, reprezentanti ANAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”. Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016; Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei si veti motiva optiunea Dvs.!!!!! .

DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare operator economic din grupul participant la procedură (ofertant, ofertant asociat, subcontractant, terț susținător). Detalii cu privire la întocmirea DUAE se regăsesc, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” –Ghid de completare DUAE

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/07/2022