Dostawy - 369913-2018

24/08/2018    S162    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ostróda: Produkty farmaceutyczne

2018/S 162-369913

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespól Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: PZOZSA/DZP/3321-31/2018
Adres pocztowy: ul. Władysłwa Jagiełły 1
Miejscowość: Ostróda
Kod NUTS: PL622
Kod pocztowy: 14-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Tchórz, Aldona Szpojda, Barbara Kruszewska
E-mail: pzozsa.zamowienia@wp.pl
Tel.: +89 6460671
Faks: +89 6469250

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-ostroda.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szpital-ostrda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa leków do apteki szpitalnej nr 2

Numer referencyjny: PZOZSA/DZP/3321-31/18
II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie przez Dostawcę leków do apteki szpitalnej Zamawiającego, według ilości i asortymentu określonego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety:

Pakiet nr 1: Wapno sodowane

Pakiet nr 2: Formalina wodna

Pakiet nr 3: Aminikator

Pakiet nr 4: Fiolki nr 3

Pakiet nr 5: Leki różne nr 10

Pakiet nr 6: Import docelowy nr 2

Pakiet nr 7: Leki różne nr 11

Pakiet nr 8: Leki – program lekowy

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 1: Wapno sodowane

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda - apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 1: Wapno sodowane - wielkość i zakres zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 2: Formalina wodna

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda - apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 2: Formalina wodna - wielkość i zakres zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 3: Aminikator

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda - apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 3: Aminikator - wielkość i zakres zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 4: Fiolki nr 3

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda - apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 4: Fiolki nr 3 - wielkość i zakres zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 5: Leki różne nr 10

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda - apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 5: Leki różne nr 10 - wielkość i zakres zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 6: Import docelowy nr 2

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda - apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 6: Import docelowy nr 2 - wielkość i zakres zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 7: Leki różne nr 11

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda - apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 7: Leki różne nr 11 - wielkość i zakres zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pakiet nr 8: Leki - program lekowy

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda - apteka szpitalna, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pakiet nr 8: Leki - program lekowy - wielkość i zakres zostały określone w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający żąda od Dostawców wniesienia wadium. Wadium za całość zamówienia wynosi: 56 580,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych zero groszy), natomiast w poszczególnych pakietach w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Dostawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym wstępne oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ), a ten Dostawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

a) Koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej tj. w zakresie obrotu hurtowego produktami leczniczymi – jeżeli dotyczy

• Zezwolenie/ koncesja Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli Dostawca jest wytwórcą lub odpowiednio w przypadku Dostawcy prowadzącego skład konsygnacyjny zezwolenie na prowadzenie składu zawierającego uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne z dnia 6.9.2001 r. (t.j. z 2008, Nr 45, poz. 271 ze zm.).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa warunku udziału. Dostawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Dostawca zobowiązany jest przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, a ten Dostawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te okoliczności, że:

a. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane - co najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż: wartość określona dla poszczególnych pakietów, na które Dostawca składa ofertę:

1) w przypadku Pakietu nr 1– 400,00 PLN brutto każda,

2) w przypadku Pakietu nr 2 – 1 000,00 PLN brutto każda,

3) w przypadku Pakietu nr 3 – 900,00 PLN brutto każda,

4) w przypadku Pakietu nr 4– 4 600,00 PLN brutto każda,

5) w przypadku Pakietu nr 5 – 140 000,00 PLN brutto każda,

6) w przypadku Pakietu nr 6 – 35 000,00 PLN brutto każda,

7) w przypadku Pakietu nr 7 – 2 600,00 PLN brutto każda,

8) w przypadku Pakietu nr 8 – 2 800 000,00 PLN brutto każda oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje), bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Dostawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Dostawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 4 do SIWZ.

Potwierdzenia muszą być podpisane przez wykazanych odbiorców dostaw. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z wymienionych okoliczności zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

4. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2018
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda. - pok. 01 - komórka zamówień, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kwiecień-Maj 2019 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanym dalej,,RODO’’, Zamawiający informuje, że:

1) Administratorem Państwa Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna, ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda.

2) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych-Pan Michał Cupiał na adres email: iod@szpital-ostroda.pl.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę leków do apteki szpitalnej nr 2”- nr sprawy: PZOZSA/DZP/3321-31/18 r. oraz późniejszą realizacją umowy.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którym udostępniona zostanie umowa.

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w powszechnie obowiązujących przepisach, tj. w art. 97 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z regulaminem udzielania zamówień przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, z tym że po roku czasu przekazywane są do archiwum.

6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem Państwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez Państwa danych osobowych uniemożliwi Zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.

7) Każdy Dostawca udostępniający dane osobowe posiada prawo:

• dostępu do swoich danych osobowych,

• do sprostowania swoich danych osobowych,

• żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza przepisy RODO.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.Dostawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego,

4) opisu przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

6. Dostawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/08/2018