Dostawy - 370509-2020

Submission deadline has been amended by:  407117-2020
07/08/2020    S152

Polska-Warszawa: Komputery wysokowydajne

2020/S 152-370509

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kazanecka
E-mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477237862
Faks: +48 477237642

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy zestawów komputerowych

Numer referencyjny: WZP-4178/20/214/Ł
II.1.2)Główny kod CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 100 zestawów komputerowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 dokumentacji zamówienia oraz rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, POLSKA.

Magazyn Wydziału Teleinformatyki Komendy Stołecznej Policji, ul. Włochowska 25/33, 02-336 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 100 zestawów komputerowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 dokumentacji zamówienia oraz rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

3. Wykonawca udzieli minimum 24-miesięcznej rękojmi i gwarancji na dostarczony asortyment, liczonej od dnia podpisania przez Strony bez uwag protokołu odbioru końcowego.

4. Zamawiający wymaga, aby asortyment był:

a) oznakowany znakiem CE, fabrycznie nowy, wolny od wad uniemożliwiających jego użycie zgodnie z przeznaczeniem;

b) umieszczony w oryginalnym opakowaniu producenta zabezpieczającym go przed uszkodzeniami mechanicznymi;

c) o parametrach techniczno-funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane w załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia;

d) wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dostawą;

e) pochodził z legalnego kanału dystrybucyjnego na teren RP.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Pojemność dysku twardego (P) / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy (D) / Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin realizacji zamówienia: maksimum 10 dni roboczych.

Przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–15.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy zgodnie z właściwymi przepisami.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Ogólne warunki umowy zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji, 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2, POLSKA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez zamawiającego: formularz JEDZ, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zamawiający będzie żądał przedstawienia: informacji z Krajowego Rejestru Karnego; zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; odpisu z właściwego rejestru lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne; oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych; oświadczenie wykonawcy, o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia:

a) wydruku ze strony (http://www.cpubenchmark.net) potwierdzającego, że zaoferowany procesor uzyskuje w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5 700 punktów w okresie od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do nie później niż na jeden dzień przed terminem składania oferty;

b) deklaracji zgodności CE – dla monitora i komputera;

c) dokumentu potwierdzającego spełnianie kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych – dla monitora i komputera;

d) oświadczenie wykonawcy, że jest podmiotem uprawnionym do udzielania licencji i dostawy oferowanego w ukompletowaniu oprogramowania, a dostarczone oprogramowanie jest wolne od wad prawnych i fizycznych oraz, że jest zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno-eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP (Wzór – załącznik nr 6 do dokumentacji zamówienia);

e) oświadczenie, że oferowany monitor spełnia ISO 13406-2 lub ISO 9241;

f) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, potwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu normy PN-EN ISO 9001:2015, w zakresie co najmniej produkcji lub projektowania lub rozwoju – urządzeń lub systemów lub rozwiązań informatycznych – certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta urządzenia;

g) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi PN EN ISO 9001:2015 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji lub sprzedaży sprzętu komputerowego – certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny dla wykonawcy;

h) dokument wystawiony przez niezależny podmiot poświadczający głośność oferowanego komputera na poziomie maksymalnie 26 dB w, pozycji obserwatora, w trybie pracy dysku twardego IDLE – pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. V pkt 10 ppkt 1 oraz pkt 10 ppkt 2–4 dokumentacji zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 12–14 dokumentacji zamówienia.

5. Termin związania ofertą 2 m-ce co oznacza 60 dni.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2020