Dostawy - 370517-2020

07/08/2020    S152

Polska-Poznań: Urządzenia komputerowe

2020/S 152-370517

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: mgr Iwona Zerbin
E-mail: dzpuam@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294443
Faks: +48 618294012

Adresy internetowe:

Główny adres: www.amu.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-propublico.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywna dostawa 50 komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcji

Numer referencyjny: ZP/2837/D/20
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 50 komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcji:

a) zamówienie podstawowe – 25 szt komputerów mobilnych;

b) zamówienie opcjonalne – 25 szt komputerów mobilnych.

Notebooki będą dostarczane partiami (w formie zamówień częściowych) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Cena oferty musi obejmować również transport – dostawę zamówień cząstkowych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, każdorazowo wskazywanych przez Zamawiającego.

Pod pojęciem „dostawa” Zamawiający rozumie sprzedaż i dostarczenie sprzętu do użytkownika.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Poznań, Słubice, Gniezno, Kalisz, Piła.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 50 komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcji:

a) zamówienie podstawowe – 25 szt komputerów mobilnych;

b) zamówienie opcjonalne – 25 szt komputerów mobilnych.

Notebooki będą dostarczane partiami (w formie zamówień częściowych) w zależności od potrzeb Zamawiającego. Cena oferty musi obejmować również transport – dostawę zamówień cząstkowych do poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, każdorazowo wskazywanych przez Zamawiającego.

Pod pojęciem „dostawa” Zamawiający rozumie sprzedaż i dostarczenie sprzętu do użytkownika.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność BIOS / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Dedykowane pole do wpisania numeru inwentarzowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie techniczne / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 50 komputerów mobilnych na okres 1 roku, z prawem opcji:

a) zamówienie podstawowe – 25 szt komputerów mobilnych;

b) zamówienie opcjonalne – 25 szt komputerów mobilnych.

W ramach prawa opcji Zamawiający jest uprawniony do wymagania zrealizowania przez Wykonawcę części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, określonego w rozdz. 3 ust. 1 lit. b – zamówienie opcjonalne, jednakże Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania prawa opcji (zależy to wyłącznie od decyzji Zamawiającego), natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia opcjonalnego w zakresie i w czasie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamówienie opcjonalne obejmuje 25 sztuk komputerów mobilnych.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa Pzp – Zamawiający najpierw dokona punktowej oceny ofert, a następnie zbada czy oferta, która została oceniona jako najkorzystniejsza (tj. uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert) nie podlega odrzuceniu oraz oceni, ..

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 ust. 1, 5, 6, 7 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia:

1. aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym;

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia:

a) informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3. oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada na rachunku bankowym środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż: 50 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w zw. z art. 24 ust. 7 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: ...

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1.3. Zamawiający wskazuje, iż minimalny zakres zamówienia, który zostanie na pewno przez niego zrealizowany, określony został w rozdz. 3 ust. 1 lit. a – zamówienie podstawowe i obejmuje 25 sztuk komputerów mobilnych.

1.4. Zamawiający wskazuje, że w ramach prawa opcji jest uprawniony do wymagania zrealizowania przez Wykonawcę części zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, określonego w rozdz. 3 ust. 1 lit. b – zamówienie opcjonalne, jednakże Zamawiający nie jest zobowiązany do wykonania prawa opcji (zależy to wyłącznie od decyzji Zamawiającego), natomiast Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia opcjonalnego w zakresie i w czasie wskazanym przez Zamawiającego w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamówienie opcjonalne obejmuje 25 sztuk komputerów mobilnych.

1.5. Ostateczny zakres zrealizowanego zamówienia będzie uzależniony od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, dlatego zarówno ilość poszczególnych usług wskazanych powyżej może ulec zmianie ...

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/11/2020
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 11/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego – ul. Wieniawskiego 1, pokój nr 8, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE ogłoszenia o zamówieniu lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

8. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie je odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2020