Dostawy - 370524-2020

07/08/2020    S152

Polska-Warszawa: Przyrządy do badania właściwości fizycznych

2020/S 152-370524

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP/220-54/20/AO
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Artur Olborski
E-mail: zamowienia@gios.gov.pl
Tel.: +48 223692076

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gios.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://gios.ezamawiajacy.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://gios.ezamawiajacy.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu zbierania danych CAS/DAS

Numer referencyjny: ZP/220-54/20/Ao
II.1.2)Główny kod CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu zbierania danych CAS/DAS.Zamówienie jest podzielone na 3 części:

Przedmiotem zamówienia dla części I i II est dostawa systemów zabierania danych DAS (dataloggery). Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalacje urządzeń na stacjach monitoringu powietrza na terenie całej Polski, prezentację aparatury, szkolenia w zakresie obsługi.

Przedmiotem zamówienia dla części III jest dostarczenie do siedziby GIOŚ, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie wyspecyfikowanego sprzętu teleinformatycznego (urządzeń), na którym po późniejszej instalacji i konfiguracji zostanie zainstalowane oprogramowanie pozwalające na zbieranie danych ze stacji pomiarowych sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 219 512.19 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup dataloggerów do systemu Enviro.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
38432100 Aparatura do analizowania gazów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów zabierania danych DAS (dataloggery). Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalacje urządzeń na stacjach monitoringu powietrza na terenie całej Polski, prezentację aparatury, szkolenia w zakresie obsługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe porty szeregowe RS232 / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 447 157.47 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-00001/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zakup dataloggerów do systemu CS-5

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38432100 Aparatura do analizowania gazów
38400000 Przyrządy do badania właściwości fizycznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemów zabierania danych DAS (dataloggery). Dodatkowo zamówienie obejmuje: instalacje urządzeń na stacjach monitoringu powietrza na terenie całej Polski, prezentację aparatury, szkolenia w zakresie obsługi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe porty szeregowe RS232 / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 902.44 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0001/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zapewnienie wymaganej infrastruktury technicznej

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48822000 Serwery komputerowe
30233000 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
32420000 Urządzenia sieciowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby GIOŚ, ul. Wawelska 52/54 w Warszawie wyspecyfikowanego sprzętu teleinformatycznego (urządzeń), na którym po późniejszej instalacji i konfiguracji zostanie zainstalowane oprogramowanie pozwalające na zbieranie danych ze stacji pomiarowych sieci pomiarów monitoringu jakości powietrza w Polsce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wsparcie inżynierskie zdalne Wykonawcy w zakresie instalacji i uruchomienia przedmiotu zamówienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 628 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 25/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.02.01.00-00-0001/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje opisu dokonania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą obiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca wykaże się, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, na kwotę nie mniejszą niż:

— dla części I. – 300 000,00 PLN,

— dla części II. – 100 000,00 PLN,

— dla części III. – 650 000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą obiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:

a. dla części I, co najmniej dwie dostawy obejmujące dostarczenie systemów zbierania danych (DAS) do urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – (CO, SO2, NOx, O3, BTX, PM10) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączy dowód potwierdzający, że dostawa została wykonana należycie,

b. dla części II, co najmniej dwie dostawy obejmujące dostarczenie systemów zbierania danych (DAS) do urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – (CO, SO2, NOx, O3, BTX, PM10) o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączy dowód potwierdzający, że dostawa została wykonana należycie,

c. dla części III, co najmniej pięć dostaw sprzętu serwerowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawa została wykonana oraz załączy dowód potwierdzający, że dostawa została wykonana należycie.

O udzielenie zamówienia mogą obiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia władającymi biegle językiem polskim. Wykonawcy wykażą, że będą dysponować na potrzeby wykonania zamówienia:

a) dla części I, co najmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza,

b) dla części II, co najmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania urządzeń do pomiaru zanieczyszczeń powietrza,

c) dla części III, co najmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie obsługi i serwisowania zaoferowanych urządzeń serwerowych oraz co najmniej jedną osobą posiadającą przynajmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie sprzedaży zaoferowanych urządzeń serwerowych.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5a, 5b, 5c, do SIWZ (zgodnie dla każdej z części).

2. Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych elektronicznych formularzy oferty na platformie zakupowej Zamawiającego https://gios.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie postanowieniami w SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą cześć zamówienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

4. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej.

8. Wszystkie znaki towarowe lub pochodzenie oraz wskazanie norm, jakie mają spełniać oferowane urządzenia, o ile zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte w celu określenia parametrów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w rozumieniu art. 29 ust 3 Pzp pod warunkiem, że wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne wobec opisanych w powyższy sposób w trybie art. 30 ust 5 Pzp udowodni ich równoważność.

9. W przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia, przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp). Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana po uzyskaniu dostępności środków

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2020