Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 371079-2021

21/07/2021    S139

Rumunia-Cluj-Napoca: Wiercenie studni wodnych

2021/S 139-371079

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 114-300710)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Compania de Apă Someş S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: RO 201217
Adres pocztowy: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 79
Miejscowość: Cluj-Napoca
Kod NUTS: RO113 Cluj
Kod pocztowy: 400604
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Delia Crăciun
E-mail: joue@casomes.ro
Tel.: +40 264591444
Faks: +40 264430886
Adresy internetowe:
Główny adres: www.casomes.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

CL14 – Reabilitarea sursei subterane Florești

Numer referencyjny: CL 14 – POIM
II.1.2)Główny kod CPV
45262220 Wiercenie studni wodnych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Având în vedere starea actuală a captărilor, puţurilor şi drenurilor, a lacurilor de infiltrare, a stațiilor de pompare şi a digurilor de apărare împotriva viiturilor, se propune ca sursa subterană de apă Florești să fie retehnologizată şi modernizată, astfel încât să poată asigura debitul proiectat.

Contractantul va asigura proiectarea și execuția lucrărilor de reabilitare a sursei subterane Florești, inclusiv achiziția de dotări conform specificațiilor din caietul de sarcini.

Sursa Floresti este amplasată în in vestul municipiului Cluj-Napoca, pe malurile raului Somesul Mic. Sursa subterană Florești este formată din cinci zone de captare: Uzina Florești, Captarea Şapca Verde, Captarea I, Captarea II şi Captarea E. Lucrările de execuție a sursei subterane Florești au fost realizate în trei etape: captarea Florești, Şapca Verde + Captaţia 1 etapizată între 1892-1932, extinderea captării Şapca Verde, Captaţia 1, dren Captaţia 1, dren Uzina Florești, puţuri Captaţia 2 şi lacuri de infiltraţii între 1950-1970 şi dren Captaţia 2, dren Stația E şi lacuri de infiltraţii aferente între 1970-1994.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 114-300710

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 26/07/2021
Powinno być:
Data: 02/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 26/07/2021
Powinno być:
Data: 02/08/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 26/01/2022
Powinno być:
Data: 02/02/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: