Portal TED je od danes, 2. 11. 2022, pripravljen na e-obrazce . Iskanje je spremenjeno: prilagodite vnaprej določena zahtevna vprašanja. Več o spremembah preberite v oddelku Novice o strani in na posodobljenih straneh za pomoč

Storitve - 371412-2019

Submission deadline has been amended by:  506368-2019
07/08/2019    S151

Luksemburg-Luxembourg: Storitve upravljanja in razvoja infrastrukture IT

2019/S 151-371412

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Service des appels d'offres et contrats
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46667
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5180
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Service des appels d'offres et contrats
Telefon: +352 43981
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefaks: +352 4398-46946
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eca.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve upravljanja in razvoja infrastrukture IT

Referenčna številka dokumenta: AO 662
II.1.2)Glavna koda CPV
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropsko računsko sodišče namerava oddati naročilo storitev za zagotavljanje storitev upravljanja in razvoja njegove infrastrukture IT.

Storitve, ki jih zajema to naročilo, se delijo na neposredne in dodatne naloge:

Neposredne naloge so naslednje:

A. storitve upravljanja infrastrukture IT v okviru običajnih delovnih ur izvajalca, plačane na podlagi „letne fiksne cene“.

Dodatne naloge so naslednje:

B. storitve upravljanja infrastrukture IT, ki niso zajete v točki A, za kakršne koli zahtevane posebne potrebe, plačane na podlagi „porabljenega časa in sredstev“, in

C. projekti razvoja infrastrukture IT, plačani na podlagi „fiksne cene“.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72200000 Storitve programiranja programske opreme in svetovanja pri programski opremi
72510000 Storitve upravljanja, povezane z računalniki
72600000 Storitve računalniške podpore in svetovanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

V prostorih Sodišča (rue A. de Gasperi 12, L-1615 Luxembourg, LUKSEMBURG) ali na daljavo (v katerih koli prostorih izvajalca znotraj EU).

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve iz tega naročila se bodo izvajale na naslednje načine:

A. neposredne naloge – na podlagi letne fiksne cene.

Izvajanje storitev upravljanja infrastrukture IT v okviru običajnih delovnih ur izvajalca, plačanih na podlagi „letne fiksne cene“, se bo začelo s podpisom pogodbe dne 1.4.2020.

B. dodatne naloge – na podlagi porabljenega časa in sredstev.

Ta način izvedbe se bo uporabljal za storitve upravljanja infrastrukture IT in z njimi podprte storitve, v primeru da:

— ta infrastruktura in storitve IT očitno niso vključene v tehnični okvir (Priloga A k razpisnim specifikacijam) ali

— so sicer vključene v tehnični okvir (Priloga A k razpisnim specifikacijam), vendar Sodišče zahteva, da se storitve zagotovijo zunaj običajnega delovnega časa izvajalca in/ali na poziv (dežurne dolžnosti). Zagotavljanje teh storitev bo povezano s posegi na sistemih, katerih nedostopnost bi vplivala na uporabnike, na primer na proizvodnih sistemih.

C. dodatne naloge – na podlagi projektov s fiksno ceno.

Ta način izvedbe se bo uporabljal za projekte razvoja infrastrukture IT.

Sodišče bo dodatne naloge naročilo le, če se po njih pojavi potreba, z oddajo posebnega naročila (Sodišče ne bo obvezano, da storitve naroči).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Splošni proračun Evropske unije

II.2.14)Dodatne informacije

Pogodba začne veljati dne 1.3.2020, če jo bosta do tega datuma podpisali obe pogodbeni strani. V primeru prevzema dejavnosti, kjer bo ta ustrezen (glejte točko 13 dela B razpisnih specifikacij), se bo prevzem izvedel v obdobju 1 meseca po datumu začetka veljavnosti pogodbe. Izvajanje neposrednih nalog se začne 1.4.2020.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudniki, ki so v eni od situacij, opisanih v členih 136 in 141 finančne uredbe, bodo izključeni iz sodelovanja v tem odprtem javnem razpisu in jim naročilo ne bo oddano.

Ponudniki morajo biti pravno sposobni izvesti naročilo storitev, za katero oddajajo prijavo. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – Obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s pravno sposobnostjo:

(a) dokazilo o vpisu v poslovni ali trgovski register v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja države, v kateri ima ponudnik sedež;

(b) čitljiva kopija obvestila o imenovanju osebe/oseb, pooblaščenih za zastopanje ponudnika pri sklepanju pogodb, če ni vključena v zgoraj navedeni dokument;

(c) dokazilo o izpolnjevanju nacionalnih obveznosti glede prijave napotenih delavcev – kjer je ustrezno – ali formalna izjava, da za izvedbo storitev ne bodo uporabljeni napoteni delavci iz drugih držav oziroma da nacionalna zakonodaja ne zapoveduje obveznosti glede prijave.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno poslovno in finančno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi pogoji in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Če bo Sodišče na podlagi informacij, ki jih predloži ponudnik, dvomilo o poslovni in finančni sposobnosti ponudnika ali če bo ta jasno nezadostna za izvedbo naročila, se lahko ponudba zavrne, ne da bi bil ponudnik upravičen do kakršnega koli finančnega nadomestila. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – Obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Od ponudnikov, ki bodo med možnimi izbranci za oddajo naročila, se bodo zahtevali naslednji dokumenti v zvezi s poslovno in finančno sposobnostjo:

(a) računovodski izkazi ali njihovi izvlečki za obdobje zadnjih 3 zaključenih poslovnih let;

(b) poročilo o skupnem prometu gospodarskega subjekta na področju, ki ga zajema to naročilo, v zadnjih 3 poslovnih letih (če to ni že zajeto v zgoraj navedenih računovodskih izkazih);

(c) dokazilo o ustreznem škodnem zavarovanju poklicnega tveganja.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

V zvezi z naročilom, ki je predmet tega povabila k oddaji ponudb, Sodišče od ponudnikov zahteva naslednjo najnižjo raven poslovne in finančne sposobnosti:

(a) gospodarski subjekti morajo v zadnjih 3 poslovnih letih imeti letni promet najmanj v višini 2 500 000 EUR na področju, ki ga zajema to naročilo.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudniki morajo imeti zadostno tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo naročila v skladu s pogodbenimi pogoji in ob upoštevanju njegove vrednosti in obsega. Skupaj s ponudbo je treba predložiti ustrezno datirano in podpisano formalno izjavo glede meril za izključitev in izbor (Priloga 3 k povabilu k oddaji ponudb – Obrazec 5), ki jo podpiše pooblaščeni zastopnik ponudnika. Skupaj s ponudbo je treba predložiti naslednje dokumente v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo:

(a) dokazilo o najmanj 2 in največ 10 naročilih, izvedenih v zadnjih 3 koledarskih letih za 2 različni podjetji/upravi, ki so skupaj:

— zajemala storitve upravljanja in razvoja infrastrukture IT, podobne tistim, ki jih zajema to naročilo (glejte oddelek 6 dela B spodaj),

— zajemala sisteme, tehnologije in storitve za pisarniško avtomatizacijo in okolje za gostovanje aplikacij, navedene v Prilogi A k razpisnim specifikacijam.

Za vsako od teh naročil mora ponudnik uporabiti predlogo, vključeno v vzorčno ponudbo: „Service Contract Reference Form – SCRF“ (obrazec za referenčna naročila storitev) (Priloga 3 – Obrazec 6), in jo izpolniti.

Sodišče si pridržuje pravico, da stopi v stik z naročniki referenčnih naročil ponudnika in od njih zahteva podpisana potrdila o zadovoljivi izvedbi storitev;

(b) obstoječe zmogljivosti:

obstoječe zmogljivosti v prostorih ponudnika za izvedbo naročila morajo ponudniku omogočati učinkovito izvedbo zahtevanih storitev. Ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti dokument, ki opisuje obstoječe zmogljivosti v njegovih prostorih za podporo pri izvajanju naročila:

— opis elementov, ki tvorijo ponudnikovo središče za interno usposabljanje in dokumentacijo (ki je obstajalo že pred objavo tega povabila k oddaji ponudb), njegove organizacije, delovanja itd.,

— opis elementov, ki tvorijo ponudnikov oddelek za inženiring in projektiranje, v dokaz njegove zmožnosti, da lahko v lastnih prostorih izvede zahtevane storitve, ki zajemajo tehnična področja, vključena v obseg tega naročila.

Najnižje ravni morebitnih standardov:

V zvezi z naročilom, ki je predmet tega povabila k oddaji ponudb, Sodišče od ponudnikov zahteva naslednjo najnižjo raven tehnične in strokovne sposobnosti:

(a) izkušnje:

ponudnik je v zadnjih 3 koledarskih letih uspešno izvedel naročila storitev za 2 različni podjetji/upravi, ki so skupaj:

— zajemala storitve upravljanja in razvoja infrastrukture IT, podobne tistim, ki jih zajema to naročilo (glejte oddelek 6 dela B spodaj),

— zajemala sisteme, tehnologije in storitve za pisarniško avtomatizacijo in okolje za gostovanje aplikacij, navedene v Prilogi A k razpisnim specifikacijam.

Da bi ponudnik uspešno prestal fazo izbora, morata biti sprejeti najmanj 2 referenci SCRF, sprejete reference SCRF pa morajo skupaj:

— dokazovati zagotavljanje storitev v zadnjih 3 letih,

— zajemati vse storitve, navedene v oddelku 6 dela B,

— zajemati vse sisteme, tehnologije in storitve, naštete v Prilogi A k razpisnim specifikacijam in opredeljene kot „obvezne“, in

— izkazovati skupno vrednost v višini najmanj 800 000 EUR na leto (tj. če je bilo trajanje naročila storitev krajše od 1 leta, je treba navesti njegovo celotno dejansko vrednost);

(b) obstoječe zmogljivosti:

obstoječe zmogljivosti v prostorih ponudnika za izvedbo naročila morajo ponudniku omogočati učinkovito izvedbo zahtevanih storitev.

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/10/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 07/11/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropsko računsko sodišče, rue Alcide de Gasperi 12, L-1615 Luxembourg-Kirchberg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudniki ali njihovi zastopniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo o tem pisno obvestiti Evropsko računsko sodišče (faks +352 439846667, E‑naslov: ECA-procurement.service@eca.europa.eu) najpozneje do 6.11.2019 (12:00) in predložiti pooblastilo podjetja, ki oddaja ponudbo. Odpiranja se lahko udeleži le 1 zastopnik na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Telefon: +33 388172313
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Pritožba pri Splošnem sodišču v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku glede uspešnosti ali neuspešnosti njegove ponudbe ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik za to izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Evropsko računsko sodišče, Service des appels d'offres et contrats
Poštni naslov: 12, rue Alcide De Gasperi
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-1615
Država: Luksemburg
E-naslov: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47611
Telefaks: +352 4398-46955
Internetni naslov: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/07/2019