Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 371427-2021

22/07/2021    S140

Włochy-Parma: Opracowanie wytycznych dotyczących wpływu procesów uzdatniania wody

2021/S 140-371427

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)
Adres pocztowy: Via Carlo Magno 1A
Miejscowość: Parma
Kod NUTS: ITH52 Parma
Kod pocztowy: 43126
Państwo: Włochy
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adres profilu nabywcy: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie wytycznych dotyczących wpływu procesów uzdatniania wody

II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze - KA09
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie wytycznych umożliwiających wskazanie rzeczywistych obaw w zakresie zdrowia publicznego związanych z narażeniem na szkodliwe związki powstające w trakcie przetwarzania wody do produkcji wody pitnej.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 195 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITH52 Parma
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest opracowanie wytycznych umożliwiających wskazanie rzeczywistych obaw w zakresie zdrowia publicznego związanych z narażeniem na szkodliwe związki powstające w trakcie przetwarzania wody do produkcji wody pitnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Metodyka zaproponowana na potrzeby realizacji projektu, organizacja projektu, zarządzanie ryzykiem, środki gwarantujące jakość świadczonych usług, środki podjęte w celu dotrzymania terminów / Waga: 70
Cena - Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 045-109167
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Opracowanie wytycznych dotyczących wpływu procesów uzdatniania wody

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
12/07/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KWR Water B.V.
Miejscowość: Nieuwegein
Kod NUTS: NL Nederland
Kod pocztowy: 3433 PE
Państwo: Niderlandy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: IWW Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wasser Beratungs und Entwicklungsgesellschaft mbH
Adres pocztowy: 45476
Miejscowość: Mulheiman der Ruhr
Kod NUTS: DE Deutschland
Państwo: Niemcy
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 200 000.00 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 195 000.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/07/2021