Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 371531-2021

22/07/2021    S140

Rumunia-Iași: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 140-371531

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 103-272261)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Apavital S.A. Iași
Krajowy numer identyfikacyjny: 1959768
Adres pocztowy: Str. Mihai Costăchescu nr. 6
Miejscowość: Iași
Kod NUTS: RO213 Iaşi
Kod pocztowy: 700495
Państwo: Rumunia
Osoba do kontaktów: Andrei Diaconu
E-mail: andrei.diaconu@apavital.ro
Tel.: +40 372329202
Faks: +40 232205230
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apavital.ro
Adres profilu nabywcy: www.e-licitatie.ro

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

IS-CL-03 – Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – Axa 1 – Iași-Popricani

Numer referencyjny: RO 1959768_2021_PAAPD1240289
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Contractul de lucrari „Extinderea sistemului de apă și canalizare în județul Iași – Axa 1 – Iași-Popricani” cuprinde:

— obiect 1: „Conducta de aductiune apa potabila Letcani-Popricani-Moimesti”:

—— sub-obiect 1.1. „Conducta de aductiune apa potabila Letcani-Popricani-Moimesti, pe o lungime de 16 399 m”;

—— sub-obiect 1.2. „Statie de pompare apa”;

— obiect 2: „Gospodarie de apa”:

—— obiect 2.1. „Gospodarie de apa Popricani, care include rezervoare, statie de pompare, statie de clorinare”;

— obiect 3: „Infiintare retea de alimentare cu apa si retea de canalizare in localitatile Popricani, Moimesti, Vanatori, Vulturi (UAT Popricani)”:

—— sub-obiect 3.1. „Infiintare retea de alimentare cu apa pe o lungime L = 10 108 m”;

—— sub-obiect 3.2. „Infiintare retea de canalizare menajera pe o lungime L = 28 152 m”;

—— sub-obiect 3.3. „Statii de pompare apa uzata – 13 statii de pompare apa uzata si conducte de refulare aferente”.

Lucrarile se refera la:

(a) lucrari de constructie;

(b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice;

(c) testare si punere in functiune;

(d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de notificare a defectelor, atunci cand este necesar;

(e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de notificare a defectelor (perioada de garantie);

(f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului.

Numarul de zile până la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel:

— cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor;

— cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 103-272261

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Zamiast:
Data: 28/07/2021
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Condiții de deschidere a ofertelor
Zamiast:
Data: 28/07/2021
Powinno być:
Data: 30/08/2021
Numer sekcji: IV.2.6)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Zamiast:
Data: 28/05/2022
Powinno być:
Data: 30/08/2022
VII.2)Inne dodatkowe informacje: