Usługi - 371571-2021

23/07/2021    S141

Hiszpania-Vigo: Czarter usług statku do patrolowania łowisk morskich

2021/S 141-371571

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (EFCA)
Adres pocztowy: Avenida García Barbón, 4
Miejscowość: Vigo
Kod NUTS: ES114 Pontevedra
Kod pocztowy: 36201
Państwo: Hiszpania
Osoba do kontaktów: EFCA Procurement
E-mail: procurement@efca.europa.eu
Tel.: +34 986120610
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.efca.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8397
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8397
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Czarter usług statku do patrolowania łowisk morskich

Numer referencyjny: EFCA/2021/OP/02
II.1.2)Główny kod CPV
60650000 Wynajem transportowego sprzętu wodnego wraz z załogą
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zamówienia jest czarter statków do patrolowania łowisk morskich przez EFCA.

W odniesieniu do części 1 należy dostarczyć dwa statki;

W odniesieniu do części 2 należy dostarczyć jeden statek.

Statek będzie wykorzystywany głównie do patrolowania łowisk; będzie stanowił platformę wykorzystywaną do monitorowania statków rybackich, wchodzenia na pokład statków rybackich i przeprowadzania inspekcji na statkach rybackich oraz ich statkach pomocniczych i transportowych na wodach międzynarodowych, unijnych oraz wodach krajów nie będących państwami członkowskimi UE przez upoważnionych inspektorów rybołówstwa. Wobec ewentualnych operacji wielozadaniowych w ramach europejskiej współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej statek ten może być również wykorzystywany do innych operacji niż inspekcja i kontrola rybołówstwa. W szczególności operacje wielozadaniowe mogą polegać między innymi na zapewnianiu pomocy i wsparcia podczas działań poszukiwawczo-ratowniczych, reagowania na zanieczyszczenia oraz egzekwowania obowiązującego prawodawstwa.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 90 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

1 i 2.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Czarter usług statku do patrolowania łowisk morskich – 2 statki

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60651000 Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
60651100 Wynajem morskich jednostek pływających wraz z załogą
60651500 Doraźne usługi statków
60640000 Działalność żeglugowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES114 Pontevedra
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dwa statki do patrolowania łowisk morskich, które mają być przede wszystkim rozmieszczone na północnym Oceanie Atlantyckim. Na wniosek EFCA statki mogą być rozmieszczone również na obszarach objętych częścią 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dwa statki do patrolowania łowisk morskich będą rozmieszczone przede wszystkim na wodach UE, a także na obszarach objętych regionalnymi organizacjami ds. zarządzania rybołówstwem na północnym Oceanie Atlantyckim, na wodach Unii Europejskiej na północnym Atlantyku oraz, jeżeli jest to dozwolone, na wodach państw niebędących członkami UE.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 60 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa może być wznowiona 4-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy, co daje maksymalny okres obowiązywania umowy ramowej wynoszący 6 lata, według uznania EFCA, pod warunkiem dostępności środków budżetowych, zadowalającej realizacji umowy ramowej i dalszego zapotrzebowania EFCA.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Czarter usług statku do patrolowania łowisk morskich — 1 statek

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60651000 Wynajem jednostek pływających wraz z załogą
60651100 Wynajem morskich jednostek pływających wraz z załogą
60651500 Doraźne usługi statków
60640000 Działalność żeglugowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ES114 Pontevedra
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jeden statek do patrolowania łowisk morskich, który będzie głównie rozmieszczony na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i wschodnim Oceanie Atlantyckim. Na żądanie statek może być również rozmieszczony na obszarach objętych częścią 1.

II.2.4)Opis zamówienia:

Jeden statek do patrolowania łowisk morskich, który będzie głównie rozmieszczony na Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i wschodnim Oceanie Atlantyckim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 72
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Umowa ramowa może być wznowiona 4-krotnie, każdorazowo na okres 12 miesięcy, co daje maksymalny okres obowiązywania umowy ramowej wynoszący 6 lata, według uznania EFCA, pod warunkiem dostępności środków budżetowych, zadowalającej realizacji umowy ramowej i dalszego zapotrzebowania EFCA.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

W celu zapewnienia skutecznej konkurencji przy udzielaniu zamówień ramowych oraz ponieważ standardowy 4-letni okres obowiązywania umowy może nie być wystarczający do zapewnienia wykonawcy zwrotu z inwestycji, czas trwania tej umowy ramowej wynosi 6 lat. Ma to znaczenie, ponieważ wszelkie wydatki poniesione na etapie przygotowawczym w celu spełnienia wymogów określonych w tabeli G.2.II załącznika G ponosi wyłącznie wybrany oferent.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/09/2021
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 9 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/09/2021
Czas lokalny: 15:30
Miejsce:

Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa, Avenida García Barbón, 4, 36201 Vigo (Pontevedra), HISZPANIA. W przypadku ograniczeń ze względu na sytuację sanitarną otwarcie można zorganizować w formie elektronicznej. W takim przypadku zostanie uczestnicy otrzymają link.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie 2 przedstawicieli każdego oferenta. Ze względów organizacyjnych i bezpieczeństwa, oferent musi podać pełne imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego lub paszportu osób delegowanych i nie później niż na 2 dni robocze przed terminem otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Publikacja kolejnych ogłoszeń ma następować w cyklu 6-letnim.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/07/2021