Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 371749-2021

23/07/2021    S141

Francja-Paryż: Roboty budowlane w zakresie przepompowni

2021/S 141-371749

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: EPTB Seine Grands Lacs
Adres pocztowy: Direction finances commande publique, 12 rue Villiot
Miejscowość: Paris
Kod NUTS: FR101 Paris
Kod pocztowy: 75012
Państwo: Francja
E-mail: marches@seinegrandslacs.fr
Tel.: +33 144752929
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.seinegrandslacs.fr/
Adres profilu nabywcy: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_EosoxhAbVw
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2021_EosoxhAbVw
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gestion et régulation des cours d'eau

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Travaux de construction de la station de pompage et des ouvrages annexes — opération de site pilote de la Bassée

Numer referencyjny: 2021-604
II.1.2)Główny kod CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Le marché a pour objet des travaux de construction de la station de pompage et des ouvrages annexes pour leur installation et leur bonne mise en œuvre pour le projet du site pilote de la Bassée.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 790 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Communes de Châtenay-sur-Seine, Égligny, La Tombe, Gravon, et Balloy dans le département 77.

II.2.4)Opis zamówienia:

Stations de relevage et ouvrages annexes (y compris passerelles rétablissement chemin sur site Valeco) — génie civil et bâtiment. Le détail des travaux est précisé dans les cahiers des clauses techniques particulières partie 1 et partie 2 du lot.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 700 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Le marché prend effet à la date de sa notification et l'exécution des travaux commence à compter de la date de notification de l'os de démarrage de la période de préparation et se termine à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux, hors GPA, sont fixés à 28 mois, dont quatre mois de préparation.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
44212410 Ścianki szczelne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Communes de Châtenay-sur-Seine, Égligny, La Tombe, Gravon, et Balloy dans le département 77.

II.2.4)Opis zamówienia:

Station de pompage — gros œuvre le détail des travaux est précisé dans les cahiers des clauses techniques particulières partie 1 et partie 2 du lot.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 750 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: tak
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Le marché prend effet à la date de sa notification et l'exécution des travaux commence à compter de la date de notification de l'os de démarrage de la période de préparation et se termine à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux, hors GPA, sont fixés à 28 mois, dont quatre mois de préparation.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
43134100 Pompy zanurzeniowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Communes de Châtenay-sur-Seine, Égligny, La Tombe, Gravon, et Balloy dans le département 77.

II.2.4)Opis zamówienia:

Pompes en tubes submersibles le détail des travaux est précisé dans les cahiers des clauses techniques particulières partie 1 et partie 2 du lot.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 550 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La proposition de variante n'est pas autorisée. Le marché prend effet à la date de sa notification et l'exécution des travaux commence à compter de la date de notification de l'os de démarrage de la période de préparation et se termine à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux, hors GPA, sont fixés à 28 mois, dont quatre mois de préparation.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Communes de Châtenay-sur-Seine, Egligny, La Tombe, Gravon, et Balloy dans le département 77.

II.2.4)Opis zamówienia:

Équipements mécaniques. Le détail des travaux est précisé dans les cahiers des clauses techniques particulières partie 1 et partie 2 du lot.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 290 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La proposition de variante n'est pas autorisée. Le marché prend effet à la date de sa notification et l'exécution des travaux commence à compter de la date de notification de l'os de démarrage de la période de préparation et se termine à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux, hors GPA, sont fixés à 28 mois, dont quatre mois de préparation.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31720000 Urządzenia elektromechaniczne
45248000 Budowa konstrukcji hydromechanicznych
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR102 Seine-et-Marne
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Communes de Châtenay-sur-Seine, Egligny, La Tombe, Gravon, et Balloy dans le département 77.

II.2.4)Opis zamówienia:

Station de pompage — dégrillage. Le détail des travaux est précisé dans les cahiers des clauses techniques particulières partie 1 et partie 2 du lot.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 500 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 28
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La proposition de variante n'est pas autorisée. Le marché prend effet à la date de sa notification et l'exécution des travaux commence à compter de la date de notification de l'os de démarrage de la période de préparation et se termine à la fin de la garantie de parfait achèvement. Les délais d'exécution des travaux, hors GPA, sont fixés à 28 mois, dont quatre mois de préparation.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 04/10/2021
Czas lokalny: 12:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Visite obligatoire pour les lots 6 et 7. Pour les lots 6 «Stations de relevage et ouvrages annexes (y compris passerelles rétablissement chemin sur site Valeco) — génie civil et bâtiment» et 7 «Station de pompage — gros œuvre», les candidats devront impérativement effectuer une visite obligatoire sur les lieux d'exécution du marché préalablement à l'établissement de leur offre.

Les candidats sont invités à prendre contact avec:

— Pascal Laugier — pascal.laugier@seinegrandslacs.fr/ — +33 144752917;

— Grégoire Isidore — gregoire.isidore@seinegrandslacs.fr/ — +33 144752947;

— Maud Perroud — interim.cabanettes@seinegrandslacs.fr/ — +33 437722113 — copie marches@seinegrandslacs.fr

Les visites auront lieu de manière collective entre le 26 et le 30.7.2021 et entre le 3 et 6.8.2021. Visite facultative pour les lots 13, 14 et 16, les candidats pourront effectuer une visite des lieux d'exécution du marché préalablement à l'établissement de leur offre. Qualifications demandées par lots:

Lot 6 «Stations de relevage et ouvrages annexes (y compris passerelles rétablissement chemin sur site Valeco) — génie civil et bâtiment»:

— FNTP 164 ou expérience équivalente en génie civil des stations de pompage, refoulement, relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées;

— FNTP 1122 ou expérience équivalente ouvrages de technicité moyenne à haute en milieu maritime ou fluvial lot 7 «Station de pompage — gros œuvre»;

— FNTP 164 ou expérience équivalente en génie civil des stations de pompage, refoulement, relèvement, stations de traitement d'eau potable ou d'eaux usées;

— FNTP 1122 ou expérience équivalente ouvrages de technicité moyenne à haute en milieu maritime ou fluvial;

— FNTP 142 ou expérience équivalente pour des travaux en site fluvial, plan d'eau intérieur ou site maritime;

— FNTP 235 ou expérience équivalente en terrassements dans l'eau;

— FNTP 763 ou expérience équivalente en travaux subaquatiques.

Lot 13 «Pompes en tubes submersibles»:

— FNTP 54: stations de pompage, refoulement, relèvement — équipement.

Lot 14 «Équipements mécaniques»:

— Qualibat 4412 Métallerie;

— Qualibat 2553 Organes de retenue d'eau — qualification ACQPA Frosio, niveau 1,2 et 4.

Lot 16 «Station de pompage — dégrillage»: FNTP 54: stations de pompage, refoulement, relèvement — équipement.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Paris
Adres pocztowy: 7 rue de Jouy
Miejscowość: Paris
Kod pocztowy: 75181
Państwo: Francja
Tel.: +33 144594400
Adres internetowy: http://paris.tribunal-administratif.fr/ta-caa/
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Comité consultatif interrégional de paris de règlement amiable
Adres pocztowy: 5 rue Leblanc
Miejscowość: Paris Cedex 15
Kod pocztowy: 75911
Państwo: Francja
E-mail: Ccira@paris-idf.gouv.fr
Tel.: +33 182524267
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Greffe du tribunal administratif de Paris
Adres pocztowy: 7 rue de Jouy
Miejscowość: Paris Cedex 15
Kod pocztowy: 75181
Państwo: Francja
E-mail: Greffe.ta.paris@juradm.fr
Tel.: +33 144594400
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021