Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 371858-2021

23/07/2021    S141

Francja-Dieppe: Przepompowywanie

2021/S 141-371858

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Syndicat mixte ports de Normandie
Adres pocztowy: 24 quai du Carénage
Miejscowość: Dieppe
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 76200
Państwo: Francja
E-mail: portdedieppe@portsdenormandie.fr
Tel.: +33 235068656
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.portdedieppe.fr
Adres profilu nabywcy: http://marches-publics.info
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Département de la Seine-Maritime
Krajowy numer identyfikacyjny: hôtel du Département de la Seine-Maritime
Adres pocztowy: quai Jean Moulin
Miejscowość: Rouen Cedex1
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 76101
Państwo: Francja
E-mail: didier.jegou@seinemaritime.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.seinemaritime.fr/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: la chambre de commerce et d'industrie — du littoral des Hauts-de-France
Adres pocztowy: quai Edouard Gelée
Miejscowość: Le Treport
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 76470
Państwo: Francja
E-mail: didier.jegou@seinemaritime.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: https://hautsdefrance.cci.fr/cci-littoral-hauts-de-france/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Communauté de communes de la Côte d'Albâtre
Adres pocztowy: 48 bis route de Veulettes — CS 40048
Miejscowość: Cany-Barville
Kod NUTS: FR France
Kod pocztowy: 76450
Państwo: Francja
E-mail: richard.briand@cote-albatre.com
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cote-albatre.fr/
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://marches-publics.info
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://marches-publics.info
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Activité portuaire

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Les dragages d'entretien des ports normands

Numer referencyjny: 21-03
II.1.2)Główny kod CPV
45252124 Przepompowywanie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Le syndicat mixte ports de Normandie, le Département de la Seine-Maritime, la chambre de commerce et d'industrie du littoral Hauts-de-France, la communauté de communes de la Côte d'Albâtre ont décidé de créer un groupement de commandes, pour la consultation commune des entreprises de dragage pour le maintien des profondeurs du port de Dieppe, le Tréport, Fécamp, Caen-Ouistreham et Cherbourg, Saint-Valery-en-Caux.

La réalisation s'inscrit dans les budgets respectifs de fonctionnement de chaque maître d'ouvrage. À l'issue de la consultation chaque membre du groupement signe un accord cadre de travaux à bons de commande avec le ou les prestataires pour le lot et les quantités correspondantes à ses besoins et en assure l'exécution. Le marché est valide 1 an et reconductible tacitement trois fois consécutives, par période d'un an, pour une durée maximale de 4 ans.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 19 751 052.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 1: DAM

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

Dragage par aspiratrice en marche.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 503 105.98 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de douze mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La répartition des volumes à draguer entre les acheteurs est énoncée dans les documents du marché.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 2: DIP

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

Dragage par drague à benne ou ponton drague ou dipper et porteur.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 340 185.85 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de douze mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La répartition des volumes à draguer entre les acheteurs est énoncée dans les documents du marché.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 3: DAS1

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

Dragage par drague aspiratrice stationnaire Le Tréport-Saint-Valéry-en-Caux.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 725 445.94 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de douze mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La répartition des volumes à draguer entre les acheteurs est énoncée dans les documents du marché.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 4: DAS2

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

Dragage par drague aspiratrice stationnaire Dieppe — Caen-Ouistreham.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 455 550.17 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de douze mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La répartition des volumes à draguer entre les acheteurs est énoncée dans les documents du marché.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 5: NIV D

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

Nivelage par remorqueur équipé au port de Dieppe.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 767 398.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de douze mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La répartition des volumes à draguer entre les acheteurs est énoncée dans les documents du marché.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 6: niveau C

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

Nivelage par remorqueur équipé aux ports de Caen-Ouistreham et Cherbourg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 729 917.60 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de douze mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La répartition des volumes à draguer entre les acheteurs est énoncée dans les documents du marché.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 7: niveau T

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

Nivelage par remorqueur équipé au port du Tréport.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 190 098.40 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de douze mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La répartition des volumes à draguer entre les acheteurs est énoncée dans les documents du marché.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Lot 8: niveau F

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45252124 Przepompowywanie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: FR France
II.2.4)Opis zamówienia:

Nivelage par remorqueur équipé au port de Fécamp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 349.62 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Nombre de périodes de reconduction fixé à trois, durée de chaque période de reconduction de douze mois, et durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 48 mois.

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

La répartition des volumes à draguer entre les acheteurs est énoncée dans les documents du marché.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Lettre de candidature et désignation du cotraitant.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.

Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).

Les éléments de preuve relatifs à des prestations exécutées il y a plus de 5 ans seront pris en compte.

Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose.

Indication des mesures de gestion environnementale que le candidat applique.

Les navires devront satisfaire aux exigences des services de sécurité en mer, l'ensemble des certificats sont regroupés pour les navires dans le permis de navigation obligatoire au niveau international.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Les certificats de qualifications sont mentionnées dans les documents de la consultations.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit:

— le cahier des charges et les cahiers des charges techniques précisent les obligations environnementales du titulaire dans l'exécution du marché. Ces obligations seront vérifiées avec les documents d'exécution du chantier dont la plus part sont transmis aux services de l'environnement de l'état. Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants de ces mêmes obligations environnementales;

— la description des obligations et interdictions sont détaillées au niveau de l'installation et de l'organisation du chantier. Sont concernées: les périodes d'autorisation dragage, la conformité des engins de dragage, la protection de l'environnement tel que les périodes de migration amphihalines, les rejets, la gestion des déchets ou les emplacements mis à disposition pour déblais.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Francuski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants:

— identiques aux fichiers du dossier de consultation des entreprises;

— la signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

Le pouvoir adjudicateur applique le principe (dites-le nous une fois). Par conséquent, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

Une visite sur site est préconisée. Les conditions de visites sont les suivantes:

— le prestataire est réputé connaître, pour s'en être rendu compte;

— l'importance et la nature des travaux à réaliser (situation des zones à draguer, distance et conditions d'immersion, nature des matériaux à draguer, les moyens à mettre en œuvre et contraintes de site....).

Avec la synchronisation des commandes, les quantités sont cumulées et les trajets d'amenées replis réduits.

Particularité 2021 concernant les amenées-replis:

A) Les amenées ou replis extérieurs sont mutualisés pour les lots, 1 DAM et 2 DIP avec un changement incluant une proportionnalité financière suivant le nombre de commandes;

B) Les amenées ou replis entre ports sont gardés à l'identique suivant le trajet de la drague entre départements.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Tribunal administratif de Caen
Adres pocztowy: 3 à 5 rue Arthur Leduc — BP 25086
Miejscowość: Caen Cedex 4
Kod pocztowy: 14050
Państwo: Francja
E-mail: greffe.ta-caen@juradm.fr
Tel.: +33 231707272
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.

Référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.

Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/07/2021