Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 371911-2022

08/07/2022    S130

Polska-Poznań: Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS)

2022/S 130-371911

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ENEA Operator sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Strzeszyńska 58
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL4 Makroregion północno-zachodni
Kod pocztowy: 60-479
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Ratajczak
E-mail: robert.ratajczak@operator.enea.pl
Tel.: +48 618843089
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.operator.enea.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.enea.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi transmisji danych za pośrednictwem kart SIM dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz usługi APN. Usługa będzie świadczona w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę karty SIM i o usługę APN.

Numer referencyjny: RPUZ/P/0522/2021/DL/LZ
II.1.2)Główny kod CPV
64212500 Usługi pakietowego przesyłania danych drogą radiową (GPRS)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi polegającej na:

transmisji danych za pośrednictwem kart SIM dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz usługi APN.Usługa będzie świadczona w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę karty SIM i o usługę APN.

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ, w szczególności w dokumentach:

Załącznik nr 11 - Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 7 - Wzór umowy,

dostępnych do pobrania ze strony internetowej prowadzonego postępowania.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 4 715 447.15 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo kujawsko – pomorskie

Województwo pomorskie

Województwo wielkopolskie

Województwo zachodniopomorskie

Województwo lubuskie

Województwo dolnośląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Wykonawcę usługi polegającej na:

transmisji danych za pośrednictwem kart SIM dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz usługi APN.Usługa będzie świadczona w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę karty SIM i o usługę APN.

Szczegóły dotyczące opisu przedmiotu zamówienia został zawarty w SWZ, w szczególności w dokumentach:

Załącznik nr 11 - Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 7 - Wzór umowy,

dostępnych do pobrania ze strony internetowej prowadzonego postępowania.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 216-569818
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Usługi transmisji danych za pośrednictwem kart SIM dla układów pomiarowo-rozliczeniowych oraz usługi APN. Usługa będzie świadczona w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę karty SIM i o usługę APN.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/06/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Orange Polska Spółka Akcyjna
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260250995
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 160
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Kod pocztowy: 02‐326
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 888 601.57 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 715 447.15 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym punkcie przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

1.2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

1.3. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

1.4. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.5. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

1.6. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

1.7. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

1.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy Pzp, w szczególności:

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy pomocy środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

1.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji warunków zamówienia na stronie internetowej.

1.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.8 i 1.9 wnosi się:

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

1.11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

1.12. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 505 – 590 Ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/07/2022