Roboty budowlane - 372305-2022

11/07/2022    S131

Polska-Świebodzin: Roboty budowlane

2022/S 131-372305

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Lubuskie Centrum Ortpedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 1
Miejscowość: Świebodzin
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 66-200
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@loro.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://loro.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://loro.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1

Numer referencyjny: ZP.PN.10.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Pawilonu Rehabilitacyjnego na terenie Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o. przy ul. Zamkowej 1 w formule „zaprojektuj i wybuduj”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300 Roboty rozbiórkowe
45215140 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000 Nadzór nad robotami budowlanymi
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę Pawilonu Rehabilitacyjnego (wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem wszelkich niezbędnych do funkcjonowania obiektu decyzji i pozwoleń administracyjnych)

2) budowę Pawilonu Rehabilitacyjnego (wykonanie robót budowlanych)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Dodatkowo opis wymagań dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy – załącznik nr 3 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2014 - 2020, Oś priorytetowa 11. REACT-UE wspiera Lubuskie, Działanie 11.2 „Infrastruktura zdrowotna - REACT-UE”

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

•Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych wykonuje przynajmniej 1 usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy budynku o wartości minimum 800 000,00 zł brutto;

•Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną polegającą budowie lub rozbudowie budynku, o wartości minimum 15 000 000,00 zł brutto

•Wykonawca spełni warunek jeżeli ma do dyspozycji osoby zdolne do wykonania zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami na stanowiska:

- kierownik budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;

- kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;

- kierownika robót w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – co najmniej 1 osoba;

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 13/11/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 16/08/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

•nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

•cenach lub kosztach zawartych w ofertach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2022