Dostawy - 373915-2021

23/07/2021    S141

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2021/S 141-373915

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 136-359467)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000289035
Adres pocztowy: ul. Poniatowskiego 15
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-055
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Jeziorski
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Tel.: +48 322083547
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sum.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.sum.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Jednorazowa dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych oraz leków dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Numer referencyjny: RZP/PN/50/21
II.1.2)Główny kod CPV
33696500 Odczynniki laboratoryjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych oraz leków dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przedmiot zamówienia podzielono na 5 następujących pakietów:

— pakiet nr 1 – Odczynniki do analizatora Illumina NextSeq 550,

— pakiet nr 2 – Linie komórkowe,

— pakiet nr 3 – Witaminy i leki w formie tabletek,

— pakiet nr 4 – Odczynniki kompatybilne z urządzeniem Bio-Plex 200 System,

— pakiet nr 5 – Odczynniki KL-6L.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o założenia określone w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik stanowiącej załącznik nr 2.1–2.5 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 136-359467

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:

W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję/zezwolenie/licencję Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych będącego przedmiotem zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne).

Powinno być:

W zakresie pakietu nr 3: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję / zezwolenie / licencję Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub w przypadku producenta – zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego będącego przedmiotem zamówienia (zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne).

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 30/10/2021

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2021

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 02/08/2021
Czas lokalny: 11:30
Powinno być:
Data: 06/08/2021
Czas lokalny: 11:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: