Prekės - 376462-2018

29/08/2018    S165

Rumunija-Bukareštas: Dokumentų ir laiškų dėklai, dėžės dokumentams saugoti ir kiti panašūs reikmenys

2018/S 165-376462

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
Nacionalinis registracijos Nr.: Romania
Adresas: Str. Olari nr. 15
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 024056
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Mihaela Modroi
El. paštas: licitatii@social2.ro
Telefonas: +40 213110029
Faksas: +40 213110029
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.social2.ro
Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Socialinė apsauga

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Achiziție produse din plastic pentru birou

Nuorodos numeris: 17093691_2018_PAAPD1012788
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30199500 Dokumentų ir laiškų dėklai, dėžės dokumentams saugoti ir kiti panašūs reikmenys
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Achizitie produse din plastic pentru birou, conform specificatiilor caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 370 795.11 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30141100 Kišeniniai skaičiuotuvai
30192000 Biuro reikmenys
30193500 Spaudinių stovai
30199000 Popieriniai raštinės reikmenys ir kiti gaminiai
30234300 Kompaktiniai diskai (CD)
33772000 Vienkartiniai popieriaus gaminiai
44424200 Lipnioji juosta
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Conform Anexei nr. 3 la propunerea de contract subsecvent si Anexei nr. 3 la caietul de sarcini.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Achizitia de produse din plastic pentru birou se va face conform specificatiilor din Anexa nr. 1 la caietului de sarcini si Anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati, lunar, trimestrial sau semestrial.

Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 123 598,37 RON fara TVA.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 164 din Legea 98/2016 (se va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv),

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 165 din Legea 98/2016,

— Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 167 din Legea 98/2016,

— Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local) valabil la momentul prezentarii,

— Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 59. Ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Se va completa DUAE — ofertantul declarat castigator va prezenta documentele.

Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economiciparticipanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii,

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va avea in vedere obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere conduce la solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) sa fie egală sau mai mare decât 245 000,00 RON.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prezentarea oricarui document financiar-contabil legal edificator pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara (ex. bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau orice alt document privind veniturile, pentru fiecare an in parte). Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat RON, se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Experienta similara: Autoritatea contractantă solicită ca experiență similară prezentarea unor certificate/documente pentru contracte de furnizare cu o valoare cumulata de minim: 37 000,00 RON fără TVA, valoare ce reprezintă 30 % din valoarea fără TVA a celui mai mare contract subsecvent estimat că se va încheia. Prezentarea unor certificate/documente conform solicitărilor de mai sus prezintă o garanție minimă pentru îndeplinirea în condiții optime a contractului ce urmează a se derula şi pentru a permite participarea unui număr cât mai mare de operatori economici.

Informatii privind asociatii/terti sustinatori/subcontractantii: Ofertantul va completa lista cuprinzand asociatii/terti sustinatori/subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, cu indicarea produselor care vor fi livrate de subcontractantii si specializarea acestora, daca este cazul. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator/acordul de asociere/acordul de subcontractare.

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Ofertantul va demonstra că a mai livrat produse similare în ultimii 3 ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial) cu o valoare cumulata de minim 37 000,00 RON fără TVA la nivelul unui contract/mai multor contracte, dovedite cu certificate/documente din partea beneficiarilor/contracte/parti din contracte/alte documente ce indica valorile, datele, beneficiarii produselor furnizate, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Se va completa DUAE — ofertantul declarat castigator va prezenta documentele. Odata cu depunerea DUAE, ofertantul va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 03/10/2018
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 03/02/2019
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 03/10/2018
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Comisia de evaluare.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745
Interneto adresas: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Direcția Juridică a D.G.A.S.P.C. Sector 2
Adresas: Str. Olari nr. 15, sector 2
Miestas: București
Pašto kodas: 024056
Šalis: Rumunija
Telefonas: +4 0212522202
Interneto adresas: www.social2.ro
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
24/08/2018