Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 377053-2021

26/07/2021    S142

Francja-Charvieu-Chavagneux: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

2021/S 142-377053

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 121-317126)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Communauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné
Adres pocztowy: 4 avenue Alexandre Grammont
Miejscowość: Charvieu-Chavagneux
Kod NUTS: FRK24 Isère
Kod pocztowy: 38230
Państwo: Francja
Osoba do kontaktów: Service «Commande publique»
E-mail: guillaume.perrin@charvieu-chavagneux.fr
Adresy internetowe:
Główny adres: http://lysed.fr
Adres profilu nabywcy: https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Extension/réhabilitation de la station d'épuration de la LYSED et travaux sur les réseaux de transfert

Numer referencyjny: 21COMCOM04
II.1.2)Główny kod CPV
45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Extension/réhabilitation de la station d'épuration de la LYSED et travaux sur les réseaux de transfert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 121-317126

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Modalités d’ouverture des offres
Zamiast:
Data: 14/09/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 11/10/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: