Usługi - 378298-2020

12/08/2020    S155

Luksemburg-Luksemburg: Świadczenie usług gastronomicznych i usług dodatkowych — usług pralni chemicznej

2020/S 155-378298

Ogłoszenie o koncesji

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/23/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adres pocztowy: Service du courrier officiel — Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'administration, direction des bâtiments et de la sécurité
E-mail: 20-028@curia.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.curia.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6841
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Wnioski lub, w stosownym przypadku, oferty należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług gastronomicznych i usług dodatkowych — usług pralni chemicznej

Numer referencyjny: COJ-PROC-20/028
II.1.2)Główny kod CPV
55500000 Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Niniejsze zamówienie to zamówienie mieszane (koncesja i umowa ramowa), które obejmuje następujące usługi:

A) usługi restauracyjne w Trybunale (koncesja);

B) usługi restauracyjne na podstawie zleceń (umowa ramowa);

C) usługi pralni chemicznej w siedzibie wykonawcy z wykorzystaniem udostępnionego przez Trybunał pomieszczenia do zbiórki i odbioru (koncesja).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
Koncesja jest podzielona na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
98310000 Usługi prania i czyszczenia na sucho
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU LUXEMBOURG
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wielkie Księstwo Luksemburga.

II.2.4)Opis zamówienia:

Niniejsze zamówienie składa się z następujących usług:

— świadczenie usług gastronomicznych i usług dodatkowych (koncesja): obejmuje prowadzenie dwóch restauracji samoobsługowych, z których jedna jest wyposażona w przyległy kącik kawowy, dwie restauracje z obsługą kelnerską i dwie kawiarnie, a także różne usługi i udostępnianie automatów sprzedających i zarządzania tymi urządzeniami i innym sprzętem (ekspresy do kawy itp.),

— świadczenie usług gastronomicznych na podstawie zleceń (umowa ramowa): Trybunał zamawia usługi gastronomiczne według określonych potrzeb (bankiety, przerwy na kawę, spotkania wewnętrzne itp.),

— świadczenie usługi pralni chemicznej (koncesja), umożliwiająca zbiórkę i odbiór na terenie Trybunału Sprawiedliwości rzeczy powierzonych przez klientów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Koncesji udziela się na podstawie kryteriów określonych w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania koncesji
Okres w miesiącach: 48
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Dwie wizyty na miejscu są zaplanowane na dni określone w zaproszeniu do składania ofert. Dany podmiot gospodarczy może uczestniczyć tylko w jednej wizycie.

Udział w jednej z wizyt na miejscu jest obowiązkowy, a oferty podmiotów gospodarczych, które nie brały udziału w żadnej wizycie na miejscu, zostaną odrzucone.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków, wskazówki dotyczące wymaganych informacji i dokumentów:

Zob. sekcja 3.4.1 specyfikacji przetargowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące koncesji
III.2.2)Warunki realizacji koncesji:

Zob. specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania wniosków lub składania ofert
Data: 15/09/2020
Czas lokalny: 17:00
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Adres internetowy: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie można wnieść do Sądu Unii Europejskiej w ciągu dwóch miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia uzyskania tej wiadomości przez stronę skarżącą. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/08/2020