Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 378665-2015

Prikaži skrčeni pogled

28/10/2015    S209

Nizozemska-Haag: Čiščenje, ravnanje z odpadki in sanitarne potrebščine

2015/S 209-378665

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Eurojust
Poštni naslov: Maanweg 174
Kraj: Haag
Poštna številka: 2516 AB
Država: Nizozemska
V roke: Sektor za javna naročila
E-pošta: procurement@eurojust.europa.eu
Telefon: +31 704125649
Telefaks: +31 704125585

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1119

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Čiščenje, ravnanje z odpadki in sanitarne potrebščine
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 14: Storitve čiščenja stavb in upravljanja premoženja
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Haag, Nizozemska.

Šifra NUTS NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 0,01 in 1 860 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Naročilo storitev čiščenja bo naročilo z več storitvami, ki vključuje:
— storitve rednega čiščenja,
— storitve čiščenja na zahtevo,
— dodatne storitve čiščenja,
— čiščenje oken v notranjosti prostorov,
— zagotavljanje higienskih/sanitarnih potrebščin in potrošnega blaga,
— ravnanje z odpadki, vključno z zbiranjem in zunanjo obdelavo vseh odpadkov za recikliranje, vključno z uničevanjem zaupnih dokumentov,
— zatiranje škodljivcev,
— notranji zeleni objekti (neobvezno).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

90910000 Storitve čiščenja, 33700000 Izdelki za osebno nego, 42968200 Razdeljevalci sanitarnega materiala, 42968300 Razdeljevalci zvitkov toaletnega papirja

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: da
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
Predvideno število gospodarskih subjektov: 5
Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
2015/EJ/11/PR.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 26.11.2015
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.11.2015
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
Drugo: Ponudbe je treba oddati v 1 od uradnih jezikov Evropske unije. Glede na to, da je delovni jezik Eurojusta angleščina, Eurojust daje prednost prejemu ponudb v angleščini.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.8)Način odpiranja ponudb

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb
Navedite rok za vložitev pritožb: V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne vpliva na zadržanje navedenega obdobja ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Eurojust
Poštni naslov: p. p. 16183
Kraj: Haag
Poštna številka: 2500 AB
Država: Nizozemska
Internetni naslov: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
16.10.2015