Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Usługi - 378680-2015

Wyświetl widok skrócony

28/10/2015    S209

Polska-Wąbrzeźno: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2015/S 209-378680

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Powiat Wąbrzeski
Adres pocztowy: ul. Wolności 44
Miejscowość: Wąbrzeźno
Kod pocztowy: 87-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Wiśniewski
E-mail: starostwo@wabrzezno.pl
Tel.: +48 56882451
Faks: +48 566882759

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.wabrzezno.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Wybór operatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze powiatu wąbrzeskiego.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Usługi transportu pasażerskiego drogowego (autobusowego) na obszarze powiatu wąbrzeskiego.

Kod NUTS PL61 Kujawsko-Pomorskie

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej obejmującej obszar powiatu wąbrzeskiego. Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1440) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z 9.1.2009 o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2015 r., poz. 113 ).
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000 Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2017
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
14.12.2016
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
1) Czas trwania zamówienia (24 miesiące), wskazany w pkt II.3) ogłoszenia, jest okresem zakładanym (planowanym) i może ulec zmianie.
2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wskazany w pkt IV.3.3) ogłoszenia, jest terminem zakładanym (planowanym) i może ulec zmianie.
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.10.2015