W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Dostawy - 378795-2019

12/08/2019    S154    Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Luksemburg-Luksemburg: Dostawa foteli biurowych ułatwiających poruszanie się dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

2019/S 154-378795

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 146-358681)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adres pocztowy: Service du courrier officiel
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Faks: +352 43032650

Adresy internetowe:

Główny adres: http://curia.europa.eu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa foteli biurowych ułatwiających poruszanie się dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Numer referencyjny: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Główny kod CPV
39130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aktywnych foteli biurowych i krzeseł biurowych umożliwiających pracę na stojąco i na siedząco.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 146-358681

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 13/09/2019
Czas lokalny: 17:00
Powinno być:
Data: 26/09/2019
Czas lokalny: 17:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/10/2019
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: