Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 382472-2021

28/07/2021    S144

Polska-Urzędów: Lampy i oprawy oświetleniowe

2021/S 144-382472

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Urzędów
Krajowy numer identyfikacyjny: 7151787639
Adres pocztowy: ul. Rynek 26
Miejscowość: Urzędów
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Kod pocztowy: 23-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Kozik
E-mail: przetargi@urzedow.pl
Tel.: +48 818227682
Faks: +48 818225150
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gminaurzedow.ezamawiajacy.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów

Numer referencyjny: ZP:271.7.2021
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

3.1 Wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED - demontaż 900 szt. istniejących opraw. Wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu dystrybucyjnego PGE dystrybucja S.A. Rejon Kraśnik, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

— opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Urzędów – załącznik nr 1 do SWZ,

— propozycja umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 507 785.67 PLN / Najdroższa oferta: 1 515 000.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
71355200 Wykonywanie badań
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL814 Lubelski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren gminy Urzędów, województwo lubelskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 3.1 Wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne oświetlenie LED w tym: — wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z lokalnym Operatorem Systemu dystrybucyjnego PGE dystrybucja S.A. Rejon Kraśnik, przed rozpoczęciem instalacji oraz zawarcie umowy z OSD o współpracy przy modernizacji oświetlenia drogowego i ulicznego, — demontaż 900 szt. istniejących opraw, — dostawę opraw oświetleniowych ulicznych LED, zgodnych ze złożoną ofertą, w miejsce prowadzenia prac instalacyjnych w ilości 817 szt., posiadających funkcjonalność zmiennego profilu mocy oraz grupowej zmiany profilu mocy. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24 h dostarczanej oprawy winien uwzględniać zarówno wymogi normy oświetlenia ulic PN-EN 13210 lub równoważnego systemu odniesienia jak również wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93/2007, poz.623, z późn. zm.) — przebudowę 83 szt. opraw ozdobnych, polegającej na wymianie układu zasilającego i sodowego źródła światła na moduł LED oraz odpowiedni zasilacz. — instalację dostarczonych opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach i słupach zgodnie z "Opisem wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Urzędów” (tabele), w ilości 817 szt., — montaż przewodów zasilających (oprawa - zabezpieczenie) o długości ok. 4 m na komplet dla słupów linii napowietrznej i ok. 12 m na komplet dla słupów linii kablowej, — montaż zabezpieczeń dla wszystkich opraw: wkładka topikowa 4A, — wymianę zacisków prądowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych (788 szt.). Przy złączu na linii nieizolowanej zastosować zacisk przystosowany do montażu na liniach nieizolowanych, przy złączu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montażu na linii izolowanej, — dostawę i instalację 60 szt. szafek oświetleniowych wyposażonych w zegary sterujące oświetleniem z możliwością zdalnego dostępu (np. Internet) do opraw oświetleniowych oraz ich grupowego programowania,, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe B+C, układ "soft start" oraz z wyniesienie układów pomiarowych poza obszar stacji transformatorowych. — dostawę i instalacje 10 szt. układów kompensacji mocy biernej do wartości określonej w warunkach przyłączeniowych. — wymianę wysięgników na ocynkowane jednoramienne dla opraw modernizowanych na liniach napowietrznych o parametrach geometrycznych wynikających z obliczeń fotometrycznych, zamocowanych na szczycie a w uzasadnionych przypadkach, kiedy montaż na szczycie jest niemożliwy do boku słupa w ilości 788 szt., — wyposażenie centrum Dyspozytorskiego, — wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, — wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, — wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia dla wskazanych przez Zamawiającego pięciu odcinków modernizowanego oświetlenia, — wykonanie pomiarów mocy zainstalowanej oraz cos φ dla wszystkich zmodernizowanych obwodów oświetlenia – miernikiem cęgowym — sprawdzenie ciągłości żył kabli zasilających, — wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają: - opis wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności modernizowanego systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Urzędów – załącznik nr 1 do SWZ - propozycja umowy – załącznik nr 5 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: najniższa moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych / Waga: 20.00
Kryterium jakości - Nazwa: trwałość strumienia światła oprawy ulicznej L80B10 / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPLU.05.05.00-06-0007/19-00 z 20.7.2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Środki finansowe zewnętrzne z RPO WL 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, niniejszym informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Urzędów reprezentowana przez Burmistrza Urzędowa, z siedzibą ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, tel. 81 822 50 30, fax 81 822 51 50, e-mail gmina@urzedow.pl

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@zeto.lublin.pl

3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów” oznaczenie sprawy ZP:271.7.2021, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z art.2 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, także upoważnieni pracownicy Gminy Urzędów, oraz podmioty świadczące usługi serwisu lub wsparcia dla Urzędu.

5. Pani/Pana dane osobowe zawarte w protokole postępowania wraz z załącznikami przechowywane będą (zgodnie z art. 78 ust. 1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Pani/Pana dane osobowe zawarte w pozostałej dokumentacji będą przechowywane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy RODO.

7. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkiem ustawowym i ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.

8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:

— obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego,

— obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000 złotych, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do 7.8.2021.

3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu – wymaganą kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

— w Banku Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej, numer rachunku 10 8717 1022 2005 5000 0039 0005. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego),

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.

5) W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

— nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być:

Gmina Urzędów, z siedzibą ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów

— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,

— kwotę gwarancji/poręczenia,

— termin ważności gwarancji/poręczenia,

— zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6) W przypadku gdy wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą bądź złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 072-182871
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZP:271.7.2021
Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Urzędów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
21/07/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SPIE Elbud Gdańsk S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL9571045638
Adres pocztowy: Marynarki Polskiej 87
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL634 Gdański
Kod pocztowy: 80-557
Państwo: Polska
E-mail: elbud@spie.com
Tel.: +48 587694800
Faks: +48 583431170
Adres internetowy: www.spie-elbud.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 236 331.61 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 854 576.37 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/07/2021