Dostawy - 382823-2017

29/09/2017    S187    - - Dostawy - Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne

2017/S 187-382823

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Standerska
Tel.: +48 322083547
E-mail: dzp@sum.edu.pl
Faks: +48 322083568
Kod NUTS: PL22

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sum.edu.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup i dostawa płytek ECOPLATE zawierających 31 substancji organicznych.

Numer referencyjny: RZP/WR/118/17
II.1.2)Główny kod CPV
33696500
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup i dostawa płytek ECOPLATE zawierających 31 substancji organicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 40 800.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki organizacyjne SUM w Katowicach.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup i dostawa płytek ECOPLATE zawierających 31 substancji organicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zaproszenia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura negocjacyjna bez uprzedniej publikacji
  • Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:
    • brak konkurencji ze względów technicznych
Wyjaśnienie:

Postulowanym trybem udzielenia zamówienia jest tryb z wolnej ręki, o którym mowa w art. 66 ustawy Pzp zastosowanym na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp, gdyż przedmiotowa dostawa może być świadczona przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Zgodnie uzasadnieniem Członków Komisji płytki Ecoplate zawierające 31 substancji organicznych służą do oznaczania funkcjonalnej różnorodności mikroorganizmów metodą Biolog w oparciu o profil metaboliczny. Oznaczenia te można wykonać tylko i wyłącznie przy użyciu płytek Ecoplate i jest ono integralną częścią projektu pt.: „Mikrobiologiczny rozkład antybiotyków oraz ich wpływ funkcjonalną, strukturalną i genetyczną różnorodność zespołów mikroorganizmów glebowych” i zostało ujęte w opisie i w samym tytule projektu. Ponadto płytki Ecoplate są niezbędne do kontynuacji badań wykonywanych w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii i Wirusologii Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu we współpracy z Narodowym Centrum Nauki. Przedmiot zamówienia związany jest z działalnością naukową. Płytki Ecoplate są sprzedawane i dystrybuowane przez firmę BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Vetterów 5, która jest jedynym i wyłącznym przedstawicielem firmy Biolog producenta płytek Ecoplate.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 061-113581

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
25/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Biomaxima S.A.
ul. Vetterów 5
Lublin
20-277
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części/koncesji: 40 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 40 800.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/09/2017