Usługi - 383548-2016

02/11/2016    S211

Belgia-Bruksela: Zapewnienie internetowych narzędzi testowych na potrzeby usług e-zdrowia i pomoc w organizacji wydarzeń z zakresu testowania w obiektach Komisji Europejskiej

2016/S 211-383548

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska
Adres pocztowy: B232 5/68
Miejscowość: Brussels
Kod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1974
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zapewnienie internetowych narzędzi testowych na potrzeby usług e-zdrowia i pomoc w organizacji wydarzeń z zakresu testowania w obiektach Komisji Europejskiej

Numer referencyjny: SANTE/2016/A4/049.
II.1.2)Główny kod CPV
48986000 Pakiety oprogramowania do testowania programów
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem niniejszego zaproszenia do składania ofert jest zlecenie usługi utrzymania testów interoperacyjności w narzędziu do testowania (Gazelle) oraz kartotek pacjenta i dokumentów związanych z e-receptami w narzędziu do zarządzania dokumentacją (Art-Decor) w trakcie wykorzystywania infrastruktury usług cyfrowych e-zdrowia. Gazelle i Art-Decor są narzędziami typu „open source”, które w specyfikacji niniejszego zamówienia służą do celów odniesienia. Oferenci mogą zaproponować inne narzędzia, o ile spełniają one wymagania. Obydwa narzędzia zostaną zakupione z zastosowaniem modelu oprogramowania jako usługi, z uwzględnieniem wszystkich kosztów sprzętu i oprogramowania oraz aktualizacji niezbędnego oprogramowania do nowszych wersji w okresie trwania zamówienia.

Wykonawca powinien również zapewnić pomoc w organizacji wydarzeń z zakresu testowania w obiektach Komisji Europejskiej dla państw członkowskich, a także zaproponować doraźne konsultacje/szkolenia dotyczące testowania interoperacyjności.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72100000 Usługi doradcze w zakresie sprzętu komputerowego
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72500000 Komputerowe usługi pokrewne
72600000 Usługi doradcze i dodatkowe w zakresie sprzętu komputerowego
72800000 Usługi audytu komputerowego i testowania komputerów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zob. adres internetowy w pkt I.3.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 300 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/11/2016
Czas lokalny: 17:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Bułgarski, Czeski, Duński, Niemiecki, Grecki, Angielski, Hiszpański, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Litewski, Łotewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Szwedzki
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 02/12/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

DG Health and Food Safety, rue Breydel 4, B232 5/73, 1040 Brussels, BELGIA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

zob. adres internetowy w pkt I.3.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/10/2016