Usługi - 384125-2019

14/08/2019    S156

Niderlandy-Amsterdam: Usługi sprzątania i gospodarowania odpadami oraz usługi powiązane

2019/S 156-384125

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 137-336356)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejska Agencja Leków
Adres pocztowy: PO Box 71010
Miejscowość: Amsterdam
Kod NUTS: NL1 NOORD-NEDERLAND
Kod pocztowy: 1008 BA
Państwo: Niderlandy
E-mail: EMA.2019.05.DED@ema.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.ema.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi sprzątania i gospodarowania odpadami oraz usługi powiązane

Numer referencyjny: EMA/2019/05/DED
II.1.2)Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Agencja planuje wyznaczyć odpowiednio doświadczonego wykonawcę, który zapewni codzienne sprzątanie biur, usługi gospodarowania odpadami i inne powiązane usługi, takie jak sprzątanie doraźne i zwalczanie szkodników.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 137-336356

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Zamiast:
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 21/08/2019
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: