Usługi - 384133-2019

14/08/2019    S156

Luksemburg-Luksemburg: Zintegrowany system zarządzania sprawami

2019/S 156-384133

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod NUTS: LU000 Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
Osoba do kontaktów: Court of Justice of the European Union, Directorate-General for Information, Information Technology Directorate
E-mail: CJ-PROC-18-026@curia.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.curia.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4919
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zintegrowany system zarządzania sprawami

Numer referencyjny: COJ-PROC-18/026
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wdrożenie zintegrowanego internetowego rozwiązania zarządzania sprawami (dalej „zintegrowany system zarządzania sprawami” lub „SIGA”).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72212311 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania dokumentami
72212780 Usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością
72322000 Usługi zarządzania danymi
72512000 Usługi zarządzania dokumentami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LU0 LUXEMBOURG
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem niniejszego zamówienia jest wdrożenie internetowego rozwiązania zarządzania sprawami (dalej „zintegrowany system zarządzania sprawami” lub „SIGA”) w oparciu o adaptacyjne narzędzie do zarządzania sprawami.

Działania obejmują zarządzanie projektem, szczegółową analizę, konfigurację (modelowanie), rozwój, zapewnienie i instalacja dedykowanej infrastruktury, zapewnienie i instalacja niezbędnych licencji oprogramowania, wdrożenie procedury zarządzania operacyjnego, szkolenie i inne działania niezbędne na rzecz działania nowego systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zob. adres internetowy w pkt I.3).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której okres obowiązywania przekracza cztery lata:

Maksymalny czas trwania wynoszący 5 lat dyktowany jest złożonością zakresu zamówienia oraz znaczącym okresem, jaki jest potrzebny wykonawcy na wdrożenie SIGA. Zamówienie obejmuje wdrożenie i działania operacyjne. Gdy SIGA wejdzie do produkcji, wykonawca rozpocznie działania i wsparcie objęte przez umowę.

IV.1.5)Informacje na temat negocjacji
Instytucja zamawiająca zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówienia na podstawie początkowych ofert bez prowadzenia negocjacji
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/09/2019
Czas lokalny: 23:59
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
Data: 18/10/2019
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski, Bułgarski, Duński, Niemiecki, Grecki, Estoński, Fiński, Francuski, Irlandzki, Chorwacki, Węgierski, Włoski, Łotewski, Litewski, Maltański, Niderlandzki, Polski, Portugalski, Rumuński, Słowacki, Słoweński, Hiszpański, Szwedzki, Czeski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 12 (od ustalonej daty składania ofert)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Procedura konkurencyjna z negocjacjami będzie podzielona na 2 etapy.

W 1 etapie, wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze („kandydaci”) muszą przesłać wniosek o dopuszczenie do udziału.

W 2 etapie, kandydaci, którzy nie zostali wykluczeni i którzy spełniają kryteria wyboru zostaną zaproszeni do złożenia oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Adres pocztowy: 1 avenue du président Robert Schuman
Miejscowość: Strasbourg
Kod pocztowy: 67001
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
Faks: +33 388179062
Adres internetowy: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

odwołania do Sądu należy składać w ciągu 2 miesięcy od powiadomienia wnioskodawcy lub, w przypadku braku powiadomienia, od dnia przyjęcia do wiadomości.

Złożenie skargi u Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie powoduje zawieszenia ani rozpoczęcia na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Faks: +352 43032100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2019