Servicii - 384139-2017

29/09/2017    S187    - - Servicii - Anunţ de participare - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Servicii de întreţinere a aeronavelor

2017/S 187-384139

Anunț de participare

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Aeroclubul Romaniei
Str. Lascar Catargiu nr. 54, sector 1
Punct(e) de contact: Serv. Comercial si Achizitii Publice
În atenția: Barboi Elena
010673 Bucuresti
România
Telefon: +40 213123619
E-mail: achizitii@aeroclubulromaniei.ro
Fax: +40 213123619

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.aeroclubulromaniei.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: Institutie bugetara
I.3)Activitate principală
Altele: aviatie generala si sportiva
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de intretinere aeronave.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: AT Brasov, str. Preventoriului nr. 1, jud. Brasov.

Cod NUTS RO122

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 4

Durata acordului-cadru

Durata în ani: 4

Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru

Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 000 și 2 072 000 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Se va incheia un acord-cadru pentru 2 loturi, cu maxim 4 operatori, respectiv 2/ lot. Cate un contract subsecvent / an / lot, in valoare maxima de 259 000 RON
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
1. servicii de prelucrari mecanice prin aschiere, tratamente termice, reparatii diverse si confectii de tubulaturi rigide si flexibile;
2. servicii de confectii si reparatii piese metalice si nemetalice, confectii si reparatii piese din fibra de sticla si materiale composite, vopsire cu aer comprimat si în câmp electrostatic a materialelor metalice si nemetalice.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50211100

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Lot 1. Servicii de prelucrari mecanice prin aschiere, tratamente termice, reparatii diverse si confectii de tubulaturi rigide si flexibile, min. 2 150 - max. 3 700 ore / an, pentru contract subsecvent.
Pentru Acord-cadru: min. 8 600 ore - max.14 800 ore.
lot 2. Servicii de confectii si reparatii piese metalice si nemetalice, confectii si reparatii piese din fibra de sticla si materiale composite, vopsire cu aer comprimat si în câmp electrostatic a materialelor metalice si nemetalice, min. 2 150 - maxim 3 700 ore / an, pentru contract subsecvent.
Pentru Acord-cadru: min. 8 600 ore - max.14 800 ore.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 200 000 și 2 072 000 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 48 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Servicii de prelucrari mecanice prin aschiere, tratamente termice, reparatii diverse si confectii de tubulaturi rigide si flexibile
1)Descriere succintă
Servicii de prelucrari mecanice prin aschiere, tratamente termice, reparatii diverse si confectii de tubulaturi rigide si flexibile, aplicate aeronavelor din dotarea Aeroclubului Romaniei.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50211100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitatea de ore contractate pe contract subsecvent/acord-cadru, se regaseste in sectiunea II.2.1.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 000 și 1 036 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 590 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Servicii de confectii si reparatii piese metalice si nemetalice, piese din fibra de sticla, vopsire cu aer comprimat si in camp electrostatic
1)Descriere succintă
Servicii de confectii si reparatii piese metalice si nemetalice, confectii si reparatii piese din fibra de sticla si materiale composite, vopsire cu aer comprimat si în câmp electrostatic a materialelor metalice si nemetalice, aplicate aeronavelor din dotarea Aeroclubului Romaniei.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

50211100

3)Cantitate sau domeniu
Cantitatea de ore contractate pe contract subsecvent/acord-cadru, se regaseste in sectiunea II.2.1.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 600 000 și 1 036 000 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 590 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
In cuantum de 2 590 RON pentru lot 1 si 2 590 RON pentru lot 2 si se va constitui prin depunere suma la casieria autoritatii contractante, prin virament bancar in RON in contul RO24TREZ7015005XXX000155, sau printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara ori de o societate de asigurari.
Pentru garantia constituita in alta valuta, echivalenta RON/alta valuta va fi calculata la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. In cazul in care emitentul este o societate bancara/societate de asigurari din strainatate, se va prezenta si traducerea autorizata a acesteia.
Garantia de participare are valabilitate 45 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Bugetul de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: 1. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele jutificative care probeaza indeplinirea cerintelor, asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri/lot in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— Certificatele constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (Buget local, buget de satat), la momentul prezentarii.
2. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
Operatorii economici participanti la procedura, pot prezenta documente prin care sa demonstreze ca pot beneficia de derogarile prevazute la art. 166, al. (2), art. 167, al. (2), art. 171, din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, sau alte documente edificatoare, dupa caz.
3. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice (formular 3).
Persoanele cu functii de decizie ale autoritatii contractante: director general - George Rotaru, director general adjunct -Marina Iana, director economic - Gabriela Nicola, director zbor - Dan Chiriac, director tehnic - Marin Opriceana.
Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertanti, ofertanti asociati sau subcontractanti, terti sustinatori, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii directe de la autoritatile competente.
Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din situatiile prevazute la art. 59, 164, 165, 167 din Legea 98/2016. În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr. 98/2016, se solicita documente edificatoare privind obiectul de activitate al operatorului economic. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca opertorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a furniza produsele ce fac obiectul contractului.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN autorizat din Certificatul Constatator, potrivit dispozitiilor art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în Registrul Comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare.
Se va completa DUAE de catre ofertanti cu informatiile aferente situatiilor lor. Documentele jutificative, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele 2 locuri/lot in clasamentul intermediar de evaluare a ofertelor.
Pentru persoanele juridice/fizice straine-documente care dovedesc o forma de organizare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Documentele vor fi prezentate in traducere autorizata.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 27.10.2017 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
1.11.2017 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 45 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 29.11.2017 - 18:00

Locul:

In SEAP.

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)Informații suplimentare
Avand in vedere art. 20 alin. (6) din HG 395/2016, DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link: http:/ec.europa.eu/growth/tools-detabases/espd/filter.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Conform art. 8 lit. a) din Legea nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
27.9.2017