Roboty budowlane - 384773-2014

Wyświetl widok skrócony

12/11/2014    S218

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2014/S 218-384773

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adres pocztowy: ul. Targowa 74
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 03-734
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zenobia Ewa Wonczina
E-mail: zenobia.wonczina@plk-sa.pl
Tel.: +48 224732488
Faks: +48 224732399

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.plk-sa.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka prawa handlowego w której Skarb Państwa posiada ponad 50 % akcji
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: transport kolejowy, zarządzanie liniami kolejowymi
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
„Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)".
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Linie kolejowe nr 20, 509 w obrębie stacji kolejowej Warszawa Gdańska.

Kod NUTS PL12 Mazowieckie

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu "Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa”, w której zakres wchodzi wykonanie niezbędnej do realizacji dokumentacji projektowej i robót budowlanych obejmujących przebudowę układu torowego, peronu, odwodnienia, urządzeń SRK, energetycznych, teletechnicznych i obiektów inżynieryjnych na linii nr 20 i nr 509 w obrębie stacji Warszawa Gdańska.
Zamawiający jest w posiadaniu Decyzji Nr 388/09 Wojewody Mazowieckiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzieleniu pozwolenia na budowę (pismo WIŚ.II.BG1.7120-K/319/09 z dnia 21.12.2009 r.).
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000 Roboty budowlane, 45234000 Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemów transportu, 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne, 45220000 Roboty inżynieryjne i budowlane, 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków, 45232400 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych, 71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 20 000 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 12.5.2015. Zakończenie 21.12.2015

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający będzie wymagał wniesienia wadium w wysokości: 1 350 000 PLN (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie jest planowane do finansowania w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) „Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) (dalej "Ustawa").
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, każdy z Wykonawców przedłoży wraz z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej "Wniosek") następujące dokumenty:
1. Oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2. W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy, Wykonawca przedłoży wraz z Wnioskiem następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
d) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
e) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
f) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
II.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5÷8, 10 i 11 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń-zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
III.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I:
1. ppkt 2 lit. (a), (c,) (d) oraz (e) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. ppkt 2 lit. (b) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4÷8, 10 i 11 Ustawy.
IV.
Dokumenty, o których mowa w pkt III ppkt 1 lit. (a) i (c) oraz pkt III ppkt 2. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, natomiast dokument, o którym mowa w pkt III ppkt 1 lit. (b) - nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
V.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepisy pkt IV stosuje się odpowiednio.
VI.
W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólny oświadczenie wymienione w pkt I ppkt 1a) Wykonawcy składają łącznie. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie, o ile umożliwi to zakres udzielonego mu pełnomocnictwa. Oświadczenie wymienione w pkt I ppkt 1b) oraz dokumenty określone w pkt I ppkt 2 muszą być złożone przez każdego z Wykonawców składającego wniosek wspólny.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków określonych w pkt II, Wykonawca przedstawi wraz z Wnioskiem:
1. Część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
2. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
3. Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest przedstawić:
a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji zasobów finansowych lub ekonomicznych na potrzeby wykonywania zamówienia. Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie;
b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków, dotyczącą podmiotu oddającego zasoby finansowe do dyspozycji Wykonawcy;
c) część sprawozdania finansowego tj. rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym rachunku, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
4. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu Zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: II.
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:
1. posiadający w ciągu 3 ostatnich latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży, w kwocie minimalnej 90 000 000 PLN;
2. posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN.
Do przeliczenia na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólnie warunki określone powyżej (w ppkt II) uznaje się za spełnione, jeżeli spełniają je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wspólny wniosek.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
I.
W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków określonych w pkt III, Wykonawca przedstawi wraz z Wnioskiem:
1. wykaz wykonanych – w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – robót, o których mowa w punkcie III, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania jak również podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b Ustawy Pzp (w przypadku powołania się na te zasoby) oraz dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Dowodami są:
— poświadczenie,
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu Zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
3. Jeżeli wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda przedstawienia dokumentów dotyczących tych podmiotów w zakresie wymienionym w:
— część III.2.1 „Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego” pkt I ppkt 1 lit. b),
— część III.2.1 „Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego” pkt I ppkt 2 lit. a); b); c); d) oraz e).
II.
W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków określonych w pkt IV, Wykonawca przedstawi wraz z wnioskiem:
1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami;
2. Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień [wydanych na podstawie Ustawy z dnia7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów tj.: Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16kwietnia 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE tj.: Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm)] przez osoby wymienione punkcie III.2.3.IV niniejszego ogłoszenia;
3. Wykonawca może polegać na osobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywaniu Zamówienia.
Pisemne zobowiązanie powinno być złożone wraz z dokumentem, z którego wynikać będzie umocowanie osoby/osób podpisującej/ych przedmiotowe zobowiązanie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
III.
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia tj. taki który:
1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie budowę lub przebudowę (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) jednej stacji kolejowej o wartości co najmniej 55 000 000 PLN brutto (pięćdziesiąt pięć milionów złotych) przy czym budowa lub przebudowa o której mowa wyżej musiała swoim zakresem obejmować co najmniej:
a) podtorze z odwodnieniem,
b) perony,
c) sieć trakcyjną,
d) sterowanie ruchem kolejowym.
W przypadku Wykonawców składających wniosek wspólnie warunek określony powyżej (w ppkt III) uznaje się za spełnione, jeżeli spełnia go przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólny wniosek.
IV.
O udzielenie niniejszego zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
1. Kierownik Budowy posiadający:
a) Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej kolejowej.
b) Doświadczenie – co najmniej 3 lata doświadczenia, na stanowisku Kierownika Budowy w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, przy wykonywaniu robót związanych z budową lub przebudową jednej lub killku stacji kolejowych.
2. Kierownik robót w branży linie, węzły i stacje kolejowe posiadający:
a) Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kolejowej;
b) Doświadczenie – co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową jednej lub kilku stacji kolejowych.
3. Kierownik robót w zakresie sieci trakcyjnej posiadający:
a) Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
b) Doświadczenie – co najmniej 2 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika robót na robotach związanych z budową lub przebudową jednej lub kilku stacji kolejowych w zakresie sieci trakcyjnej.
4. Projektant – w branży sterowanie ruchem kolejowym posiadający:
a) Uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń których zakres obejmuje projektowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
b) Doświadczenie – w okresie ostatnich 2 lat, opracowanie, co najmniej jednego projektu budowlanego w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym dla budowy lub przebudowy jednej lub kilku stacji kolejowych.
Nie dopuszcza się wskazywania przez Wykonawców we wniosku tej samej osoby na więcej niż jedno stanowisko.
W przypadku składania wniosku wspólnego, warunki szczegółowe określone wyżej uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający wniosek wspólny.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ocena będzie dokonywana na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania warunków udziału według następujących zasad: a) za każde zrealizowane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone zamówienie (wykonane siłami własnymi Wykonawcy), o którym mowa w części III.2.3 pkt III niniejszego ogłoszenia tj. budowa lub przebudowa (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) jednej stacji kolejowej o wartości co najmniej 55 000 000 PLN brutto (pięćdziesiąt pięć milionów złotych) – Wykonawca otrzyma jeden punkt. Budowa lub przebudowa każdej stacji musi obejmować co najmniej: podtorze z odwodnieniem, perony, sieć trakcyjną oraz sterowanie ruchem kolejowym. Uwaga: — Dla ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wyłącznie te zamówienia (określone powyżej), które zostały zrealizowane siłami własnymi Wykonawcy. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Ustawy – Zamawiający nie będzie uwzględniał potencjału tych podmiotów w punktacji w celu ograniczenia liczby Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.3. Zamawiający zaprosi do składania ofert pięciu Wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów.4. Zamawiający odstąpi od ograniczenia liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert w przypadku, gdy liczba wykonawców, którzy spełniają warunki jest mniejsza lub równa 5. W takim przypadku Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 5. W przypadku, gdy po przyznaniu punktów i dokonaniu klasyfikacji Wykonawców, dwóch lub więcej Wykonawców uzyska tyle samo punktów i nie będzie można ustalić miejsca w klasyfikacji tych Wykonawców na pozycjach od 1 do 5, o miejscu w klasyfikacji tych Wykonawców decydować będzie suma wartości robót brutto, według zasady im większa suma wartości, tym wyższe miejsce w klasyfikacji.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Całkowita cena brutto. Waga 75

2. Okres gwarancji jakości. Waga 25

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
6060/ICZ3/000011/14/P
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
8.12.2014 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak.
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Unijny instrument finansowy Connecting Europe Facility (CEF) „Modernizacja linii nr 20 w obrębie stacji PKP Warszawa Gdańska w powiązaniu z linią E 65 i stacją metra A 17 Dworzec Gdański etap II” w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”.
VI.3)Informacje dodatkowe
I.
Opis sposobu przygotowania Wniosku o dopuszczenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 23 Ustawy. Wniosek musi być podpisany przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład wniosku muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Pełnomocnictwo osób podpisujących wniosek, do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania wniosku musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku. Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), to do wniosku należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy.
2.
Zamawiający informuje, że dokumenty wchodzące w skład wniosku mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii, za wyjątkiem oświadczenia Wykonawcy (łącznie wszystkich Partnerów) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oraz zobowiązań innych podmiotów do udostępnienia zasobów, które muszą być przedstawione w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład wniosku musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) wniosek zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do wniosku pełnomocnictwa.
3.
Do zobowiązań innych podmiotów należy dołączyć dokument potwierdzający, że osoba/y podpisująca/e zobowiązanie jest/są uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu. Dokument może być przedstawiony w formie oryginału lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii przez ten podmiot.
4.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
5.
Wniosek musi być sporządzony w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie, kopie mogą być kserokopiami oryginału) mieć formę pisemną i format nie większy niż A4 oraz dodatkowo 1 kopia w wersji elektronicznej tj. zeskanowanej oferty w formacie nieedytowalnym pliku pdf, na płytach CD/DVD lub innym nośniku danych. . Na kopertach powinien być odpowiedni napis: „Oryginał”, „Kopia I”, „Kopia II”, „Kopia III”. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Całość wniosku musi być złożona w formie uniemożliwiającej jego przypadkowe zdekompletowanie– arkusze (kartki) wniosku muszą być złączone, w oprawie grzbietowej/segregatorze lub połączone w całość inną techniką.
6.
Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek. Wraz z Wnioskiem powinny być złożone oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami Sekcji III.2 Ogłoszenia o zamówieniu.
7.
Każdy dokument składany wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.
Wykonawca może zastrzec we wniosku, oświadczeniem sporządzonym zgodnie ze wzorem będącym załącznikiem do Wzoru formularza wniosku, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 154, poz. 1503 z późn. zm.). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz złożyć wniosek w taki sposób, aby arkusze (kartki), których dotyczy tajemnica przedsiębiorstwa były w sposób trwały odłączone od pozostałej części wniosku, opatrzone napisem informującym, że stanowi on tajemnicę przedsiębiorstwa, natomiast wszystkie arkusze (kartki) zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być zszyte, w oprawie grzbietowej lub połączone w jedną całość inną techniką. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w zakresie opisania oraz trwałego odłączenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części wniosku, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. podczas dokonywania wglądu we wniosek przez osoby trzecie. Wykonawca nie jest zobowiązany do składania oświadczenia, o którym mowa powyżej. Niezłożenie do wniosku wskazanego oświadczenia, jest rozumiane przez Zamawiającego jako brak informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, podlegających zastrzeżeniu przez Wykonawcę.
9.

Zaleca się złożenie Wniosku jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.zamowienia.plk-sa.pl

Miejsce składnia wniosków: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, segment B, przyziemie, pok. 0005.
II.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy.
Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego Postępowania w formie pisemnej, faksem oraz drogą elektroniczną, za wyjątkiem wniosku oraz oferty, które muszą być złożone w formie pisemnej. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.
III.
Informacje w zakresie istotnych zmian Umowy przedstawione będą szczegółowo w Tomie II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa będzie wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności i na warunkach określonych w Umowie.
IV.
W przypadku podpisania Umowy o Dofinansowanie, z zapisów której będzie wynikać, że Zamawiającemu udzielone zostanie dofinansowanie w formie zaliczki, dopuszcza się możliwość wypłaty zaliczki dla Wykonawcy w wysokości do 10 % wartości robót netto powiększonej o należny podatek VAT.
Zastrzega się również, że zaliczka będzie mogła być dokonana po przekazaniu przez CUPT na rachunek bankowy Zamawiającego środków w wysokości umożliwiającej wypłatę zaliczki dla Wykonawcy.
W takim przypadku do umowy wprowadzone zostaną zapisy określające zasady wypłaty i rozliczenia zaliczki na podstawie których zaliczka zostanie wypłacona i rozliczona.
W przypadku udzielenia zaliczki Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia zaliczki w jej całkowitej wysokości zgodnie z art. 151 a ustawy Prawo zamówień publicznych.
V.
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 50 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
VII.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy wraz z ofertą zobowiązani będą złożyć:
— harmonogram realizacji robót budowlanych uwzględniający wszystkie szczególne wymagania Zamawiającego, które zostaną przedstawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
VIII.
Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przewiduje się udzielania żadnych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania.
IX.
Czas trwania zamówienia określony w pkt II.3): "Rozpoczęcie" po podpisaniu umowy.
Uwaga do pkt II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Rozpoczęcie – od następnego dnia po podpisaniu Umowy.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następnych Ustawy;
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie;
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu;
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje te zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób;
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
7.11.2014